Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga on otsustanud tuua kokku nelja peamise huvigrupi – riigi, kohalike omavalitsuste, sideettevõtete ning tarbijate – esindajad, et ühise arutluse käigus leida edasiviivaid lahendusi internetiühendusele piirkondades, kus sideettevõtjad lairibaühendusi turutingimustel ehitada ei suuda.

Lairibafoorumil räägime ka tehnoloogilistest võimalustest ning sellest, millised on riigi võimalused lairiba arengut toetada. Poliitikauuringute Keskus Praxis annab ülevaate oma värskest uuringust, mis puudutab turutõrkepiirkondade tänast olukorda ja tulevikuväljavaateid.

Lairibafoorumi tulemused on olulised sisendid “Eesti infoühiskonna arengukava 2020” koostamisel ning EL struktuurivahendite kavandamisel perioodiks 2014-2020.