Praxis viib aprillis Eesti kõrgkoolide seas läbi rahvusvahelist üliõpilaste elu-olu puudutavat küsitlust EUROSTUDENT.

Praxise poolt läbi viidav uuring EUROSTUDENT on osa suurest üle-Euroopalisest üliõpilaste küsitlusest, mille raames kogutakse 27 riigi üliõpilastelt andmeid nende päritolu, elamistingimuste, sissetulekute, toetuste, kulutuste, töötamise ning välismaal õppimise kohta.

Teadmised üliõpilaste elu-olu kohta on muutunud oluliseks eelkõige üliõpilaskonna mitmekesisemaks muutumise tõttu. Suurenev ebatraditsiooniliste üliõpilaste arv viitab õppijate erinevatele vajadustele, millele on üha enam vaja tähelepanu pöörata. Parem ülevaade õppurite erinevatest vajadustest on oluline informatsioon poliitikakujundajatele ning kõrgkoolidele oma tegevuse kavandamisel ja hindamisel.

EUROSTUDENTi eesmärgiks on pakkuda Euroopa kõrgharidussüsteemide kohta võrdlevaid andmeid, et poliitikakujundajad nii riikide kui ka Euroopa tasemel saaksid hinnata ja võrrelda kõrghariduspoliitikate toimimise tulemuslikkust (nt õppetoetuste piisavus, ühiselamukohtade vajadus, õppekorralduse ja õppeedukuse seosed jne), kohaliku süsteemi tugevusi ja nõrkusi ning anda hinnangut iga riigi kõrghariduspoliitika mõjususe kohta. EUROSTUDENTi küsitlus toimub juba neljandat korda alates 2000. aastast. Eesti osaleb uuringus teistkordselt. Praxis osales ka eelmise EUROSTUDENTi läbiviimisel.

Eestis viiakse küsitlus läbi veebiküsitlusena ning sellesse kaasatakse üliõpilasi kõigist kõrghariduse omandamist võimaldavatest õppeasutustest. Praxis teostab uuringut koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, SA Archimedese, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ning kõrgkoolidega. Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist programmi Primus kaudu.