Praxise Akadeemia taotles Haridus-ja Teadusministeeriumilt koolitusluba täiskasvanute tööalase koolituse läbiviimiseks “Riigivalitsemise” õppekava alusel ning sai selleks loa. Kursus “Riigivalitsemine” sisaldab erinevaid õppemooduleid ja aineid, mille kombineerimine võimaldab tagada täiendkoolituse tõhususe tulenevalt koolitatava vajadustest ning lähtudes koolitatava algteadmistest.

Kursuse käigus on võimalik õppida järgnevaid teemasid: poliitikakujundamine, poliitikaanalüüs ja -mõjude hindamine, valitsemistasanditevahelised suhted, strateegiline juhtimine avalikus sektoris, avalikkuse kaasamine poliitikaprotsessidesse, avalikud teenused ja nende delegeerimine ja eestkoste.

Arvestades Praxise uurimisvaldkondi oleme lisaks üldisele riigivalitsemise teemade õpetamisele võimelised kursust ja mooduleid läbi viima ka tervisepoliitika, hariduspoliitika, töö-ja sotsiaalpoliitika, majanduspoliitika ja kodanikuühiskonna valdkondade spetsiifikast lähtuvalt.