3.-7. septembrini toimub Montrealis Kanadas suurim rahvusvaheline kodanikuühenduste kokkusaamine – CIVICUS World Assembly (WA).

Selleaastase assamblee teemaks on ühiskondlik lepe ning assambleega märgitakse uuendusmeelse ja julge protsessi algust; kaasamise ja konsulteerimise tulemusena peaks sündima uus, inimkeskne ühiskondlik lepe. WA koosneb plenaaristungitest, töötubadest, õppevisiitidest ning suhtlemisest kolleegidega.

Praxise Akadeemia juht Kristina Mänd korraldab töörühma, mis avatud ruumi meetodil annab võimaluse 8 eri riigi esindajale tutvustada oma uuenduslikke lahendusi poliitikakujundamiseks kaasamise abil. Kristina juhib töörühma, tutvustades seal ise ka Eesti näitel meie valitsemise valvurite projekti. Lisaks on korraldajad palunud Kristinal esineda töörühmas, mis tegeleb kodanikuühenduste legitiimsuse, avatuse ja läbipaistvusega. Samuti on talle tehtud ettepanek osaleda ja rääkida AGNA (EMSLi-laadsete katusorganisatsioonide võrgustik CIVICUSe sees) ja Euroopa katusorganisatsioonide koosolekul.

Rahvusvahelisel üritustel osalemisel on Kristina eesmärk teha ka aktiivselt koostööd teiste riikide vabaühendustega, et leida partnereid ja ühiseid tegevusi tulevikuks teadmiste vahendamise (ingl knowledge brokering) teemal, mõttekodade mõju ja rolli teemadel poliitikakujundamises, heas valitsemises ning ühiskondlikus arengus.
CIVICUS World Assembly korraldajaks on ülemaailmne kodanikuühenduste liit CIVICUS, mis on sarnaseid assambleesid korraldanud 1995. aastast alates. Käesoleva aasta üritus on viimane 3-konverentsisest tsüklist.

Järgmine ei toimu teadaolevalt enne aastat 2014.