Praxise Akadeemia pakub võimalust tellida mõju hindamise koolitus, mille eesmärk on anda teadmisi mõju hindamise rollist ja protsessist, eel-, vahe- ja lõpphindamisest, erinevatest mõju hindamise meetoditest ja mõju hindamisel saadud teadmiste reaalsest kasutamisest ja levitamisest. Koolituse maht, valdkondlikud näited ja rõhuasetused paneksime paika koostöös tellijaga, et koolitus vastaks täpselt koolitatava organisatsiooni töötajate vajadustele.

Mõju hindamine on tänapäeval tõusnud väga olulisele kohale organisatsiooni tegevustes. 2011. aastal Riigikogus kinnitatud Õiguspoliitika arengusuunad 2018. aastani näeb ette mõju hindamise rolli suurenemise poliitikakujundamise protsessis. Sel aastal on välja töötatud mõju hindamise juhend ametnikele, mis ootab Vabariigi

Valitsuse poolset kinnitust. Järgmisel aastal oodatakse, et mõju hindamise uut metoodikat rakendatakse 50% ulatuses Vabariigi Valitsusele esitatavate eelnõude puhul. Mõju hinnang tuleb anda ka Vabariigi Valitsuse ja ministrite määruste väljatöötamisel. Nende tulemuste saavutamiseks on vajalik tugevdada ministeeriumide ja nende allasutuste endi analüütilist suutlikkust ning õigusloomega tegelevate ametnike ning analüütikute omavahelist koostööd.

Praxis on sõltumatu, mittetulunduslik mõttekeskus, mille eesmärk on toetada analüüsile ning osalusdemokraatia põhimõtetele rajatud poliitika kujundamise protsessi. Praxise Akadeemia on mõttekoja üksus, mis pakub koolitus- ja arendustegevusi ning lahendusi riigivalitsemise mõistlikuks korraldamiseks ja keeruliste poliitikaprobleemide lahendamiseks.

Praxise Akadeemia tugevuseks on kogenud ekspertidest koolitajad, pikaajaline koolituste korraldamise kogemus ning suutlikkus ühendada pikemad koolitusprogrammid ühtseks tervikuks.

Mõju hindamise koolitus on planeeritud 2-päevasena ja korraldatav nii Teie organisatsiooni kui ka Praxise ruumides.

Koolitusprogramm on väljatöötatud Rahandusministeeriumi tellitud projekti “Mõju hindamine poliitikakujundamises” raames, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondist ja Rahandusministeeriumi eelarvest programmi “Keskne koolitus 2012-2013” raames.