Homme, 28. juunil esitletakse Toilas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogul värsket Praxise analüüsi, mille eemärk oli anda hinnang põlevkivi kaevanduste ja tööstuse sotsiaal- majanduslikule mõjule perioodil 2015-2030.
Arvestades põlevkivitööstuse kaalukat rolli piirkonna sotsiaalmajanduslikus arengus tuleb uuringu projektijuhi, Praxise majanduspoliitika programmi juhi Katrin Pihori sõnul põlevkivi- tööstust puudutavate otsuste puhul pöörata senisest rohkem tähelepanu sotsiaalmajanduslikele aspektidele.
“Keskkonnanõuete karmistamine, maksude tõstmine, põlevkivi kaevandamismahtude piiramine on otsused, millel võivad olla tõsised tagajärjed Ida- Virumaa sotsiaalmajanduslikule arengule. Seetõttu tasub iga sellise otsuse juures kaaluda, kas saadav tulu kaalub üles kaasneva kahju ning vajadusel olla valmis korvama piirkonna elanikele tekkivad kahjud,” selgitab Pihor.
Analüüsi autorite hinnangul tuleks põlevkivitööstuse laiendamisel arvestada kohaliku arengu võimalustega ning anda enam initsiatiivi ja otsustusõigust kohalikule omavalitsusele, kelle territooriumil kaevandus või tööstus paiknevad – nii saavad kohaliku inimesed ise otsustada, kuidas oma kodukohas leida parim kompromiss tööstuse ja elukeskkonna arendamise vahel.
Uuringu raames kaardistati põlevkivitööstuse otsesed ja kaudsed mõjud ning koostati hetkeolukorra kirjeldus olulisemate sotsiaalmajanduslike näitajate lõikes. Töö käigus uuriti ka kohalike elanike hinnanguid põlevkivitööstuse rollile piirkonnas.
Erinevad osapooled on oodatud homsele uuringu tutvustusele kell 10.00-12.15 Toila Sanatooriumisse. Ettekande teeb mõttekoja majanduspoliitika programmi juht Katrin Pihor.
Uuringu tellis Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja selle läbiviimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.