Üha jõulisema vabaühenduste poliitikakujundamises kaasarääkimise taustal asus mõttekeskus Praxis analüüsima, kuidas toimub Eesti vabaühendustes sisedemokraatia ja liikmete kaasamine.
Analüüsi raames on plaanis vaadelda muuhulgas ka kolme värskelt avalikkuse tähelepanu pälvinud protsessi. Vabaühenduste katusorganisatsiooni EMSLi osalust DASAde ja erakondade rahastamise aruteludes; Eesti Üliõpilaskondade Liidu osalemist kõrgharidusreformi ja seotud seadusemuutmise protsessis ning arstide erialaliitude osalemist tervishoiureformi aruteludes ja tervishoiutöötajate streigis.
“2012.  aastal paistis varasemast rohkem silma see, et vabaühendused soovivad kaasa rääkida ja omi ettepanekuid esitada poliitilistes otsustusprotsessides. Olgu tegemist õigusaktide muutmisega, strateegiliste dokumentide koostamisega või valdkonnaülestele probleemidele lahenduste leidmisega,” märgib analüüsi üks autoreist Maiu Uus Praxisest.
“Kõige selle taustal kerkis üsna intrigeeriv küsimus: kuidas toimub osapoolte kaasamine vabaühenduste endi sees, kui nad poliitikakujundamises osalevad?,” lisab Uus ning selgitab, et analüüsi eesmärk ongi teadvustada, mis on ühenduste sisedemokraatia ja millistes vormides ta tänastes Eesti vabaühendustes toimib.
Varasemalt on analüüsitud kaasamist ja osalemist poliitikakujundamise protsessides eesmärgiga kaardistada kasutatavad kaasamispraktikad, kaasavate ametnike ja osalevate partnerite hoiakuid ja arvamusi.
Kui analüüsitulemused annavad ametnikele parema ülevaate Eestis tegutsevatest eestkoste/huvikaitse organisatsioonidest ja nende sisedemokraatia toimimisest, siis ühendustele  aitab töö esile tuua erinevaid võimalusi, mis eesmärgil ja mil moel kaasata oma liikmeskonda ja sihtrühmi poliitikakujundamise protsessides osalemisesse.
Analüüs valmib selle aasta septembris.

Lisainfo on kättesaavad siin.

Maiu Uus
Poliitikauuringute Keskus Praxis
maiu.uus@parxis.ee