Eesti Hindamise Ühingu ESTES eestvedamisel on kokku pandud hindamise hea tava dokument. Tegemist ei ole juhendiga, kuidas sisuliselt hindamisi läbi viia, vaid pigem on rõhuasetus protsessil kuidas kenasti ja korrektselt hindamiste planeerimisel ja läbiviimisel käituda. Eesmärk on aidata kaasa hindamiste kvaliteedi tõusule ning arendada ühiseid arusaamu hindamise sisust ja protsessist. Seeläbi peaks arenema hindamiskultuur Eestis ning hindamistegevus professionaalsemaks muutuma.

Hea tava koostamisse on senini panustanud lisaks ESTESele riigiasutuste hindamiskoordinaatoreid koondava Hindamise Juhtkomisjoni liikmed. Enne lõplikku nö heaks kiitmist soovime veel koguda tagasisidet laiemalt ringilt, seega on täiendused-kommentaarid oodatud kõigilt hindamistega kokkupuutuvatelt osapooltelt – tellijatelt, hindajatelt, hinnatavatelt, hindamiste kasutajatelt.

Hindamise hea tava dokumendiga saab tutvuda siin!