16. oktoobril toimub Tallinnas Praxise ja advokaadibürooga Raidla Lejins & Norcous koostöös Mõttehommik, kus arutletakse tervikliku vastutuskindlustuse loomise teemal tervishoiuvaldkonnas. Arutelule eelnevad ettekanded:

  • Haigla ja arsti vastutus numbrites (Ants Nõmper)
  • Direktiivi nõuded ja Eesti alternatiivid (Mari Amos)
  • Arstide seisukoht vastutuskindlustuse osas (esineja täpsustub)
  • Kindlustusseltside seisukoht vastutuskindlustuse osas (Andres Piirsalu, Eesti Kindlustusseltside Liit)
  • Haiglate seisukoht vastutuskindlustuse osas (dr Meelis Roosimägi, Eesti Haiglate Liit)

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2011/24/EL  patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius artikkel 4.2.d järgi peab liikmesriik tagama, et tema territooriumil osutatava ravi puhul on olemas kutsealase vastutuskindlustuse süsteemid või tagatis või muu samalaadne meede, mis on põhiolemuselt võrreldav ning vastab riski laadile ja ulatusele.

Eestis puudub hetkel kohustuslik ja ühtne vastutuskindlustuse süsteem. Kahjunõuete esitamine on võimalik vaid Võlaõigusseaduses toodud korras ehk süü tuvastamisel – tõendamiskoormis on patsiendil (välja arvatud erijuhtudel). Sellest tulenevalt on oluline käivitada ühiskonnas ja tervishoiuringkondades diskussioon tervikliku vastutuskindlustuse süsteemi loomise võimaluste üle. Oluline on, et kõik osapooled mõistaksid eritüüpi süsteemide võimalikke mõjusid ning et luuakse Eesti jaoks parim süsteem võimalikest valikutest.