6.-10. augustil 2012 korraldab Praxis koostöös Eestis Hindamise Ühinguga ESTES  poliitika mõju  hindamise suvekooli, mille peakoolitajaks on Eesti juhtivamaid mõju hindamise eksperte, Praxise töö-ja sotsiaalpoliitika programmi analüütik Andres Võrk.

Meetmete ja programmide ning poliitika mõju hindamine on saanud riigivalitsemise igapäevaseks osaks. Järjest enam tähelepanu pööratakse mõju hindamise kvaliteedile ja sobiva metoodika valikule, mis aitaks välja selgitada põhjuslikud seosed elluviidud tegevuste ja nendega kaasneva mõju vahel. Euroopa Komisjoni eestvedamisel pakutakse sarnaseid koolitusi ka Euroopa tippülikoolides. Meie toome selle Eesti analüütikutele koju kätte.

Koolituse eesmärgiks ongi anda teadmisi mõju hindamise erinevatest kvantitatiivsetest tõenduspõhistest meetoditest ning oskusi antud meetodeid edukalt kasutada. Koolitus on mõeldud ennekõike analüütikutele, kelle ülesandeks on anda hinnanguid ja pakkuda tõenduspõhiseid järeldusi poliitikameetmete mõjule. Seetõttu eeldame osalejatelt eelteadmisi statistilisest ja ökonoomeetrilisest analüüsist, kasuks tuleb eelnev töökogemus. Koolituse näol on tegemist praktilise seminariga, kus iga koolituspäeva esimeses pooles antakse teoreetiline ülevaade ning teises pooles proovitakse Stata programmi kasutades õpitu praktikas järgi.

Koolituse materjalid (andmed, do-failid) tuginevad reaalsetele näidetele Eesti poliitikaanalüüsidest ja seetõttu on tagatud teadmiste rakendatavus Eesti kontekstis. Koolituse käigus käsitletakse järgmisi hindamismudeleid: mitteparameetriline hindamine, enne-pärast hinnang, diferents-diferents hinnang, statistiline sobitamine (matching) mõju hindamisel, lineaarne ja mittelineaarne regressioonimudel mõju hindamisel, regressiooni katkemise meetod (regression discontinuity approach), instrumentmuutuja meetod, selektsioonimudelid aga ka teisi teemasid.

Koolitusel osalenu:

  • Tunneb erinevaid mõju hindamise kvantitatiivseid meetodeid;
  • Oskab neid sobivas situatsioonis rakendada;
  • Tunneb meetoditega seotud riske, sealhulgas andmete kvaliteediga seonduvat.

Koolitajast: lisaks mitmetele mõju hindamiste uuringute teostamisele Praxises, õpetab Andres Võrk ka Tartu Ülikooli rahvamajanduse instituudis ökonomeetriat ja majanduspoliitika mõjude hindamist.
Praktiline informatsioon

  • Eelnev teadmine: Koolitusel osalejatel peavad olema eelnevad põhiteadmised ökonomeetriast, kasuks tuleb ka varasem kokkupuude Stata programmiga.
  • Abivahendid: koolitusel praktilises pooles läheb vaja arvutit ja Stata programmi. Juhul kui teil ei ole võimalik oma arvutit kaasa võtta või selles puudub Stata programm, siis andke sellest teada, me püüame lahenduse leida.
  • Toimumiskoht: Poliitikauuringute Keskus Praxise kontor, aadress Tornimäe 5, III korrus, Tallinn.
  • Aeg: 6.-10.august, kõik koolituspäevad kell 10.00-15.30 (sh 1h lõuna).
  • Maksumus: sisaldab viiepäevast koolitust, kohvipause ja materjale. Lõuna ei ole kaetud.

 o    Täishind on 780 eurot (sisaldab käibemaksu)
o    Soodushind on 480 eurot Eesti Hindamise Ühingu ESTES liikmetele (sisaldab käibemaksu);

  • Osalemine: koolitusel osalemiseks palume täita registreerimisvorm.
  • Kohtade arv on piiratud.