Mõttekoda Praxis korraldas 19. oktoobril tänavu juba teise maksusüsteemi mõttehommiku, et üheskoos valdkonna ekspertide ja otsustajate, esindus- ja ettevõtlusorganisatsioonide ning poliitikakujundajatega sõnastada peamised probleemid ja tulevikuriskid, millega Eesti maksusüsteem järgmise 5-15 aasta perspektiivis silmitsi seisab.

Mõttehommikute eesmärk oli tuua valimiseelsete maksudebattide ja maksupoliitika kujundamise fookus üksiklahenduste – maksude alandamine, tõstmine, kaotamine ja kehtestamine – väljapakkumise juurest tagasi probleemide sõnastamiseni.

Praegu astub maksupoliitika kujundamine pahatihti koalitsioonilepingu ja seal välja pakutud üksikute maksulahenduste taktis. Seejuures võivad jääda kahe silma vahele avatud valitsemise ja poliitikakujundamise hea tava olulised etapid – eesmärkide seadmine, probleemide tuvastamine, alternatiivsete lahenduste pakkumine ja mõjuanalüüs. Nii algab maksupoliitika elluviimine liiga sageli konkreetsete meetmete kokkuleppimisest, ilma et oleks analüüsitud, millised on lahendamist vajavad probleemid, ning kas neid probleeme on üldse mõistlik just maksupoliitikaga lahendada? Samuti on oluline küsida, millised on maksumeetmete võimalikud mõjud ning kuidas need sobituvad sotsiaalmajandusliku konteksti, demograafiliste trendide ja riiklike prioriteediga.

Lisaks mõttehommikutele on Praxisel valminud maksusüsteemi teemapaber „Maksusüsteemi kujundamise üldine raamistik, lähtekohad ja väljakutsed“, mis võtab kokku maksupoliitika kujundamise head tavad, maksustamise majanduslikud põhimõtted ja maksupoliitilised valikud, näitab, milline on Eesti tänane maksusüsteem rahvusvahelises võrdluses ning sõnastab peamised probleemid ja valikukohad, millega maksusüsteem peab lähema 5-10 aasta perspektiivis kohanema.

Loodame, et teemapaber on heaks teejuhiks poliitikakujundajatele ja spetsialistidele, aga ka kõigile teistele, keda maksusüsteemi korrastamine ja reformimine huvitab. Teemapaberi ja mõttehommikute slaididega saab tutvuda siin.

Mõttehommikute ja teemapaberi koostamine lähtus soovist maksupoliitika kujundamise protsessi korrastada ja pakkuda poliitikakujundajatele toeks süsteemset tervikpilti, mis aitaks suurendada maksusüsteemi kujundamise stabiilsust ja ettearvatavust ning probleemidest lähtuvat maksupoliitika strateegilist planeerimist. Mõttehommikud viidi läbi koostöös rahandusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning sotsiaalministeeriumiga.