Mõttekoda Praxis viis 2018. aastal koostöös rahandusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning sotsiaalministeeriumiga läbi maksusüsteemi analüüsi ja mõttehommikud.

Praegune maksupoliitika korraldus lähtub pahatihti koalitsioonilepingus välja pakutud üksikutest lahendustest. Seejuures võivad jääda kahe silma vahele avatud valitsemise ja poliitikakujundamise headest tavadest lähtuvad olulised etapid – eesmärkide seadmine, probleemide tuvastamine ja kirjeldamine, võimalike lahenduste pakkumine ja mõjude analüüs. Nii algab maksupoliitika elluviimine liiga sageli konkreetsete meetmete kokkuleppimisest, ilma et oleks põhjalikult analüüsitud, millised on lahendamist vajavad probleemid, kuidas neid lahendada ning millised oleksid alternatiivsed võimalused sama probleemi lahendamiseks, samuti millised on maksumeetmete võimalikud mõjud ning kuidas need sobituvad sotsiaalmajandusliku konteksti, demograafiliste trendide ja riiklike prioriteediga.

Mõttehommikute ja analüüsipaberi koostamine lähtus soovist maksupoliitika kujundamise protsessi korrastada ja pakkuda poliitikakujundajatele toeks süsteemset tervikpilti, mis aitaks suurendada maksusüsteemi kujundamise stabiilsust ja ettearvatavust ning probleemidest lähtuvat maksupoliitika strateegilist planeerimist.

6. aprillil 2018 toimus esimene ja 19. oktoobril 2018 teine maksusüsteemi mõttehommik „Eesti maksusüsteem – lahendustest probleemideni“.  Mõttehommikud olid kantud põhimõttest, et enne maksulahenduste väljapakkumist tuleb sõnastada probleem ja eesmärk. Arutelud olid suunatud lahenduste pakkumisele eelnevale probleemide kaardistamisele, samuti pakuti välja võimalikke maksusüsteemi valikukohti, lahendusviise ja alternatiivseid stsenaariumeid. Tõime kokku valdkonna võtmeeksperdid ja otsustajad, esindus- ja ettevõtlusorganisatsioonid ning poliitikakujundajad, et üheskoos sõnastada peamised probleemid ja tulevikuriskid, millele Eesti maksusüsteem peaks järgmise 5-15 aasta perspektiivis vastama. Mõttehommikute arutelude tulemused on kajastatud ka Praxise maksusüsteemi analüüsipaberis, mis peaks olema heaks teejuhiks poliitikakujundajatele ja spetsialistidele, aga ka kõigile teistele, keda maksusüsteemi korrastamine ja reformimine huvitab.