Kultuuriministeerium ootas eelmise nädala lõpuks osale.ee portaalis arvamusi uue lõimumiskava osas. Avaliku konsulteerimise eesmärk oli avaliku arutelu algatamine lõimumisvaldkonna arengukava ” Lõimuv Eesti 2020″ koostamise ettepaneku osas. Siin saate tutvuda tagasisidega, sh Praxise arvamusavaldusega.

Uue arengukava koostamise vajadus tuleneb asjaolust, et praegu kehtiva arengukava “Eesti lõimumiskava 2008-2013” tegevused lõppevad järgmisel aastal ning 2011. aastal valminud Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring kirjeldas ühiskonnas lahendust vajavaid probleeme. Seega on vaja kokku leppida jätkutegevused, prioriteedid ja vahendid.

Arengukava eesmärk on sidus ühiskond, mis toetab Eesti arengut ja mille üldistatud näitajaks on ühiskonna kasvanud tolerantsus erinevuste suhtes, immigranttaustaga elanike elukvaliteet Eestis (sh eesti keele oskus, aktiivsus ühiskonnas, tööhõives, elukestvas õppes ning kodanikuidentiteet) ja ühiskonna sidusus. Uue arengukava meetmeid iseloomustab senisest paindlikum ja sihtrühma vajadustest lähtuv lõimumispoliitika, mis arvestab lõimklastritel põhinevate sihtrühmade vajadusi ning võimalusi.