Praxisel on hetkel käsil uuring Terviseseisundist või puudest tingitud erivajadustega noorte siirdumine koolist tööle, mille raames koostame ülevaate tänasest olukorrast erivajadusega noorte kutse- või kõrgkoolist tööle liikumisel. Selgitame välja, millised on hetkel peamised kitsaskohad ning võimalikud lahendused takistuste ületamiseks. Saadud tulemused on Töötukassa ehk tellija jaoks sisendiks töövõimereformi raames tööturumeetmete kujundamisel vähenenud töövõimega noortele.

Sellega seoses kutsume tööandjaid jagama oma kogemusi erivajadustega noorte praktikale võtmisel ja/või palkamisel, sh eriti neid, kes on teinud koostööd mõne kutsekooliga ja pakkunud praktikavõimalust või töökohta kutsekooli õppijale või lõpetanule, kellel on terviseseisundist või puudest tingitud erivajadus. Erivajadus võib olla nii füüsiline kui vaimne puue või häire.

Fookusrühma arutelud toimuvad Tallinnas Praxise kontoris:

  • Kolmapäeval, 21. oktoobril kell 11.00-12.30 (Tornimäe 5, III korrus)
  • Neljapäeval, 22. oktoobril kell 16.00-17.30 (Tornimäe 5, III korrus)

Arutelu peamised teemad:

  • Tööandja kogemus erivajadusega noore palkamisel/praktikale võtmisel
  • Rahulolu erivajadusega noore haridusliku ettevalmistusega
  • Kokkupuude ja kogemus Töötukassaga erivajadusega noore palkamisel

Teie organisatsiooni panus sisuka info kogumiseks uuringu raames on äärmiselt oluline ning seetõttu oleksime tänulikud kui Teie organisatsiooni esindaja leiab aega intervjuul osalemiseks.

Osalussoovist andke palun teada ingel.kadarik@praxis.ee või telefonil 640 8009. Kui osaleja on väljastpoolt Tallinna, korvame kuludokumendi alusel transpordikulu.

Vestlused salvestatakse, aga kõik räägitu jääb anonüümseks, st et töös ühtegi nime ei mainita ega ühelegi osalejale otseselt ei viidata. Arutelu tulemusi kasutatakse uuringus üldistatud kujul ja need on peamiselt aluseks Töötukassale soovituste tegemisel teenuste loomiseks ja tõhustamiseks, mis toetaksid erivajadusega noorte tööturule siirdumist.