Kutsume inimesi, kelle laste seas või lähivõrgustikus on erivajadusega kuni 30aastaseid noori, osalema fookusrühma arutelul. Noored, kelle lähedaste kogemusi kogume, peaksid olema lõpetanud viimase kolme aasta jooksul kutse- või kõrgharidusõpingud või on hetkel viimasel kursusel õppimas või värskelt omandanud või omandamas viimases klassis toimetuleku õppekava alusel põhiharidust.

Arutelul saadud teadmisi kasutame uuringu Terviseseisundist või puudest tingitud erivajadustega noorte siirdumine koolist tööle raames. Uuringuga koostame ülevaate tänasest olukorrast erivajadusega noorte kutse- või kõrgkoolist tööle liikumisel, selgitame välja, millised on hetkel peamised kitsaskohad ning leida võimalikud lahendused takistuste ületamiseks. Saadud tulemused on Töötukassa ehk tellija jaoks sisendiks töövõimereformi raames tööturumeetmete kujundamisel vähenenud töövõimega noortele.

  • Tartus toimub fookusrühma arutelu neljapäeval, 15. oktoobril kell 17-18.30 (Jakobi 2-115)

Osalussoovist andke palun teada info@praxis.ee. Kui osaleja on väljastpoolt Tartut, korvame kuludokumendi alusel transpordikulu.

Arutelu peamised teemad:

  • Lähedaste kogemus ja roll erivajadusega noore töö otsimise protsessis.
  • Lähedaste kogemus noore tööle asumisega ja tööl käimisega.
  • Kooli roll erivajadusega noore toetamisel töö otsimise protsessis lähedaste kogemuses ja hinnangul.
  • Teadlikkus ja rahulolu Töötukassa poolt pakutavate teenustega erivajadusega noortele tööle asumisel.

Vestlused salvestatakse, aga kõik räägitu jääb anonüümseks, st et töös ühtegi nime ei mainita ega ühelegi osalejale otseselt ei viidata. Arutelu tulemusi kasutatakse uuringus üldistatud kujul ja need on peamiselt aluseks Töötukassale soovituste tegemisel teenuste loomiseks ja tõhustamiseks, mis toetaksid erivajadusega noorte tööturule siirdumist.