Ümarlaua eesmärk on anda ülevaade nende õpilaste olukorrast Eestis, kelle emakeel ei ole eesti keel. Arutletakse, kuidas parandada õpetajate ja koolide valmisolekut ning ettevalmistust tööks muukeelsete õpilastega. Mõtiskletakse selle üle, missugused on vajalikud teadmised, oskused ja koostöövõimalused teiskeelse õpilase toetamiseks: millised neist on olemas ja millised vajavad veel arendamist. Ümarlaua väljundina loodetakse jõuda ühiselt selgete ja põhjendatud ettepanekuteni. Ümarlaua tulemusi kasutatakse 2014. aastal valmiva rahvusvahelise temaatilise uuringuaruande koostamisel.
Päevakava:
12.00 – 12.15     Kogunemine
12.15 – 12.20     Praxise avatervitus Eve Mägilt
12.20 – 12.30     SIRIUSe esindaja tervitus ja ülevaade võrgustiku tegevusest
12.30 – 12.45     Irene Käosaare (HTM) ettekanne Eesti olukorra ülevaatest
12.45 – 13.30     Professor Aaro Toomela (TLÜ) ettekanne
13.30 – 14.15     Lauaarutelud ja kohvipaus
14.15 – 14.40     Liis Kasemetsa (MindPark) ettekanne
14.40 – 15.45     Lauaarutelud

Palun oma tulekust teada anda siin: registreerimine või e-postil valentina.batueva@praxis.ee hiljemalt 24. septembriks 2013.
Soovitame registreerida võimalikult varakult, sest osalejate arv on piiratud!
Ümarlaual osalevad ettekannetega Eesti eksperdid migratsioonitaustaga laste hariduse teemal.
Aaro Toomela on professor Tallinna Ülikoolis ja tuntud mitte ainult akadeemikuna psühholoogia valdkonnas, vaid eduka praktikana, kes kasutab interdistiplinnarseid lähenemisi psühholoogia, filosoofia, ajaloo ja hariduse valdkonnas. Tema viimased uurimused on seotud koolide efektiivsuse ja muukeelsete lastega Eesti koolis.
Irene Käosaar on Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhatja, kes annab lühiülevaate eesti keelest erineva emakeelega õpilaste olukorrast Eestis; muukeelse lapse haridusvõimalustest, riiklikust toest ja arengusuundadest.
Liis Kasemets on MindPark OÜ juhatuse liige ja mitmete haridust ning lõimumist käsitlevate uuringute autor, keskendudes uus-sisserännanute hariduse teemadele. Oma ettekandes põhineb ta vastvalminud uuringule, mis käsitleb praeguste uusimmigrantõpilaste akadeemilist  ja sotsiaalset toimetulekut Eesti üldhariduskoolis.

SIRIUS on üle-euroopaline võrgustik, mis tegeleb immigratsioonitaustaga noorte ja laste hariduse uurimisega Euroopas. Projekti raames edendavad võrgustiku liikmed hariduslikke meetmeid, mis on suunatud migratsioonitaustaga õpilastele Euroopa Liidus, tagades migratsioonitaustaga lastele ja vähemustele võimaluse tõsta oma haridustase ja tulemused vähemalt võrdsele tasemele põlisrahvastiku omaga. Võrgustiku eesmärk on uuendada andmeid sellel teemal, integreerida kõik olulised uuringud valdkonnas ja saavutada uurimistööle oluline mõju Euroopa ja kohaliku tasandi hariduspoliitikas. Projekti tellija on  Barcelona Autonoomne Ülikool ( Autonomous University of Barcelona). Projekt kestab 3 aastat (2012-2014) ja seda rahastatakse Euroopa Komisjoni Elukestva Õppe programmist.

Lisainfo
Eve Mägi
Praxise hariduspoliitika analüütik

eve.magi@praxis.ee