Eestis valitseval Euroopa Liidu suurimal soolisel palgalõhel on väga pikaaegsed mõjud: praeguse pensionisüsteemi tingimustes toob meeste ja naiste palkade erinevus endaga kaasa ka kõrge pensionilõhe tulevikus.

Vastavalt sotsiaalministeeriumi tellitud ja poliitikauuringute keskuse PRAXIS ning Eesti rakendusuuringute keskuse CENTAR uuringule on Eesti meeste ja naiste keskmine palgaerinevus aastate 2000-2008 kokkuvõttes 28,7 protsenti.

Tänasel palgalõhe konverentsil tõi uuringu läbiviija, Pirjo Turk Praxisest, välja, et naiste madalam palk toob kaasa naiste väiksema sissetuleku ka pensionieas, kuivõrd praeguses pensionisüsteemis on tulevase pensioni suurus sõltuv praegu saadavast palgast.

Ka Euroopa Komisjoni esindaja Juan Luis Barbolla Casas tõdes, et suure palgalõhega riikides on naistel suurem risk vaesusele.

Ta sõnas, et Euroopa Liidus on ebaseaduslik diskrimineerida naisi töötasus ning välja on töötatud ka meeste ja naiste võrdõiguslikkuse strateegia aastateks 2010-2015, millega loodetakse ebavõrdsust vähendada.

Mõju lastele

Kuna suur osa abielusid lahutatakse, on palgalõhel märkimisväärne mõju ka lastele. «Arvestades seda, et suur enamik Eesti üksikvanematest on naised, mõjutab naiste madalam palk ka lapsi ja nende võimalusi elus,» osutas Praxise esindaja Pirjo Turk.

Pensionilõhe ja naiste ning laste võimaluste vähenemine pole ainsad suure palgalõhe tagajärjed. Turgi sõnul on uuringud näidanud ka seda, et lähisuhtevägivalla puhul on naiste jaoks üks põhjendus mitte mehest lahku minna just madalam sissetulek ja majanduslik sõltuvus mehest.

Eesti 28,7- protsendisest palgalõhest 4,4 protsenti on selgitatav sellega, et naised ja mehed teevad erinevaid töid, neil on erinev kvalifikatsioon, tööandja ja tööaeg. Samas on Eestis väga kõrge selgitamata palgalõhe – 24,3 protsenti, mille puhul ei ole täpselt teada, millest see erinevus tuleneb. Osaliselt võib see tulla töötajate isikuomaduste erinevusest, kuid oma osa on ka soopõhisel diskrimineerimisel.

Täna toimub Tallinnas sotsiaalministeeriumi korraldatav rahvusvaheline palgalõhe konverents «Räägime palgast!»

Allikas: Suur palgalõhe toob endaga kaasa ka suure pensionilõhe, PM