Eesti Ravimitootjate Liit saatis sotsiaalminister Hanno Pevkurile kirja ettepanekuga moodustada töögrupp ravimite kättesaadavuse ja nende rahastamise läbipaistvuse suurendamiseks.

Liidu hinnangul on muret tekitav olukord, kus järjest enam on Eestis süvenemas vahe ravimite kättesaadavuse osas teiste Euroopa Liidu riikidega.

«Vahe suurenemise üheks põhjuseks on uute ja väga vajalike ravimite mittehüvitamine patsientidele ja pikad menetlusajad soodustamise otsuste tegemisel, mille tagajärjel paljudel patsientidel puudub võimalus saada vajalikke ravimeid. See omakorda mõjutab tuntavalt rahvatervise olukorda Eestis,» selgitas liidu seisukohti selle juht Riho Tapfer.

Ravimitootjate liidu hinnangul on kiiret lahendust vajavad alljärgnevad probleemid:

  • Ravimite soodustamise läbipaistmatus ja väga pikk menetlusaeg tingivad konkurentsireeglite eiramist ja kohtlevad firmasid ebavõrdselt;
  • Ravimite soodustamise otsused ei ole alati piisavalt põhjendatud ja sageli ei vasta menetlusaeg Euroopa Liidu läbipaistvusdirektiivi nõuetele;
  • Soodustamise otsused põhinevad rohkem eelarvelistel kaalutlustel kui vajaduspõhisel hinnangul;
  • Otsuste langetamisel ei ole alati tehtud erialast ekspertiisi;
  • Patsientide esindusorganisatsioonide kaasatus ei toimu võrdsetel alustel.
  • Ravimitootjad teevad ettepaneku neile probleemidele lahenduste leidmiseks moodustada laiapõhjaline töögrupp, mis hõlmaks endas patsientide esindajaid, erialade spetsialiste, ravimitootjaid ja teisi olulisi osapooli. Töögrupi eesmärgiks võiks olla ravimite soodustamise protsessi asjakohasuse ja läbipaistvuse hindamine võttes arvesse ettevalmistamisel olevaid Riigikontrolli ja uuringufirma Praxis analüüse.

Ravimite kättesaadavuse ja soodustamise protsessi läbipaistvuse teemadel toimus 30. aprillil Briti suusaadiku Chris Holtby kutsel saatkondade ja ravimifirmade ümarlaud. Kohtumisel väljendati muret Eesti patsientide ebavõrdsema seisu pärast ravimite kättesaadavusel võrreldes teiste EL riikidega. Samuti leidis märkimist vähene läbipaistvus ja pikad menetlusajad, mis ületavad kordades läbipaistvusdirektiivi lubatud ajalimiite.

Ümarlaual leiti ühiselt, et ravimipoliitika võiks leida suuremat tähelepanu ja olla tulevikku vaadates selgelt ja mõõdetavalt eesmärgistatud.

Ravimitootjate liit koos oma liikmetega ootab üleskutsele vastust ja on nõus panustama probleemide lahendamiseks ressursse oma võimaluste piires.

Allikas: Ravimitootjad: Eestis jätab ravimite kättesaadavus soovida, PM