Praxis ootab kõiki huvikaitse ja eestkostega tegelevaid ühendusi aktiivselt osalema veebiküsitluses, mis annab ülevaate, kuidas ühendused Eestis oma liikmeid ja sihtrühmi otsustusprotsessidesse kaasavad.
Küsitlusest on osa võtma oodatud kõik liikmesorganisatsioonid, mis muuhulgas tegelevad kas oma liikmete või laiema ühiskondliku rühma huvide ja väärtuste eest seismisega (huvikaitse, eestkoste) ja/või valdkondliku poliitika arendamise ja õigusloomes osalemisega, seda nii kohalikul tasandil, piirkondlikult kui ka üle-eestiliselt.
Küsitlus aitab vastajatel läbi mõelda:

  • Kas Teie organisatsiooni seiskohad esindavad laiema sihtrühma huvisid?
  • Kes Teie ühenduses kõige enam mõjutab seda, milliste teemade ja prioriteetidega tegelete?
  • Kui oluline on Teie jaoks, et poliitikakujundamises osalevaid liite, huvikaitse- ja katusorganisatsioone juhitakse demokraatlikult?
  • Millisel viisil on Teie ühendus osalenud otsuste väljatöötamises?

Viimastel aastatel on vabaühenduste roll poliitikakujundamise protsessides muutunud üha nähtavamaks. Selle taustal kerkib aga üles intrigeeriv küsimus: mis on vabaühenduste sisedemokraatia ja kuidas toimub osapoolte kaasamine vabaühenduste endi  sees poliitikakujundamisse sisendi andmiseks? Nendele küsimustele vastuse saamiseks korraldabki Praxis uuringu “Vabaühenduste sisedemokraatia: liikmete ja sihtrühmade kaasamine poliitikakujundamises osalemisel”.
Ühenduste esindajate vastused on oluline osa analüüsi tulemustest ja need aitavad:

  • vabaühendustel õppida erinevatest tegutsemismudelitest, et muutuda üha tugevamateks huvikaitsjateks oma valdkondades;
  • ametnikel ja poliitikutel mõista paremini huvikaitse- ja katusorganisatsioonide tegevust;
  • seada sihte vabaühenduste kaasamise ja suutlikkuse arendamisel lähiaastatel, näiteks läbi kodanikuühiskonna arengukava tegevuste.

VASTA KÜSITLUSELE SIIN!
Ankeedile palutakse vastata ühel inimesel organisatsiooni esindajana, soovitavalt juhil, juhatuse, eestseisuse vm valitud esinduskogu liikmel. Ankeedi täitmine võtab aega 30-40 minutit. Veebiankeedi täitmisel tekkivatele tehniliste küsimustele aitab leida vastused Valentina Batueva Praxisest, valentina.batueva@praxis.ee.
Küsitlus kestab 4.02-14.02.2014
Analüüsi tulemused avalikustatakse Praxise veebilehel märtsi alguses. Analüüsi valmimist rahastab Regionaalministri valitsemisala.

Lisainfo
Maiu Uus
Valitsemise ja kodanikuühiskonna analüütik
Poliitikauuringute Keskus Praxis

www.praxis.ee