Täna alanud küsitlusega uuritakse esmakordselt Eesti tudengkonna hoiakuid ja suhtumist soolisesse võrdõiguslikkusesse. Mõttekeskuse Praxis korraldatava küsitluse eesmärk on kaasata kõrg- ja rakenduskõrgkoolide tudengeid teemakohaste uute ainekursuste koostamisse.

Küsitluse eesmärk on uurida, millisena näevad ja kogevad tudengid Eesti ühiskonda just soolise tasakaalu aspektist. Kogutakse teavet, millised on tudengite isiklikud kogemused võrdse kohtlemisega. Samuti soovitakse tagasiside, kas ja kuidas peaks võrdse kohtlemise ja soolise tasakaalu teemat Eesti koolides ja ülikoolides käsitlema.

Küsitluse üks eestvedajaid Helen Biin Praxisest selgitab, et sooline ebavõrdsus on Eestis väga aktuaalne ja terav probleem. 2013. aasta juunis avaldatud Euroopa riike võrdlev soolise võrdõiguslikkuse indeks näitab, et Eesti jääb soolise võrdõiguslikkuse tasemelt Euroopa keskmisele kõvasti alla.

„Üldteada on meie suur palgalõhe, naiste suurem koormus lähedaste eest hoolitsemisel ning väiksem poliitiline ja majanduslik võim,“ nendib ekspert ja märgib, et lisaks on ka Eesti hariduselu EL riikidest pea kõige enam sooliselt jaotunud. „Selleks, et olukord paraneks, tuleb panustada teadlikkuse tõstmisele ning kõige tõhusam on teema integreerimine üld- ja kõrgharidusse,“ ütleb Biin.

Küsitlustulemuste ja teiste algmaterjalide baasilt arendatakse välja ainekursused õpetajakoolituse ja sotsiaalteaduste tudengitele, et nad oskaksid oma tulevases töös sooaspektiga paremini arvestada. Lisaks töötavad Praxise analüütikud koostöös ekspertidega Bergeni Ülikoolist, Norra Teadus- ja tehnoloogiaülikoolist, Linköpingi Ülikoolist ja Tartu Ülikoolist välja täienduskoolituskursuse õpetajatele, kes juba koolis töötavad.

„Et kursused vastaksid võimalikult hästi sihtrühma vajadusele, küsitleme tudengeid, intervjueerime õpetajaid, õppejõude ja valdkonna eksperte,“ selgitab Biin ja täpsustab, et soov on välja töötada õppeprogramm, mis tõesti kõnetaks kursustel osalejaid.

Küsitlusest http://bit.ly/tudengitekysitlus on osa võtma oodatud kõik, kes omandavad kõrgharidust kas rakenduskõrgharidusõppes, bakalaureuseõppes, magistriõppes või integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppes. Ei ole oluline, mitmendat aastat ülikoolis õpitakse, mitmendat haridust omandatakse ega ka see kui ollakse hetkel hoopis akadeemilisel puhkusel.

Küsitlust ja kursuste väljatöötamist korraldatakse projekti „Soolise võrdõiguslikkuse lõimimine üld- ja kõrgharidusse“ raames ning seda rahastatakse Norra toetuste 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programmist.

Kontakt
Helen Biin
Poliitikauuringute Keskus Praxis
Töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik
helen.biin@praxis.ee