Poliitikauuringute Keskus Praxis korraldab koostöös Sihtasutusega Archimedes üle-eestilist küsitlust kõrgkoolide õppejõudude seas. Õppejõudude uuringu eesmärk on saada ülevaade Eesti kõrgkoolide õppejõududest erinevate valdkondade lõikes. Küsitlusele vastates on õppejõududel võimalus anda olulist infot muuhulgas oma töötingimuste, eneseteostusvõimaluste, motivatsiooni ja ajakasutuse kohta.

Õppejõudude roll ja nendele esitatavad nõudmised on viimastel aastakümnetel oluliselt muutunud. Üle maailma räägitakse sellest, et õppejõudude tööd mõjutab üha enam kõrghariduse rahvusvahelistumine ning muutunud juhtimiskultuur. Küsitluse korraldajad märgivad, et Eesti õppejõudude motivatsioonitegurid, arenguvõimalused ja töökeskkond on olulise tähtsusega hoidmaks ja arendamaks Eesti õppejõudude baasi ning tagada seeläbi Eesti kõrgkoolide kvaliteeti.

“Õppejõudude olukorra kaardistamine on kõrghariduse kvaliteedi arendamise seisukohalt väga oluline, sest aitab riiklikul tasandil saada ülevaate õppejõudude olukorrast ja identifitseerida valupunkte,” selgitab uuringuprojekti eestvedaja Praxise analüütik Laura Kirss ja lisab, et samuti on selline teave tähtis kõrgkoolidele parandamaks oma töökeskkonda ja kujundamaks efektiivseid eneseteostusvõimalusi akadeemilistele töötajatele.

“Ühiskond seab kõrgharidusele ja eriti õppejõududele järjest suuremaid nõudmisi,” märgib Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna asejuhataja Helen Põllo. “Uuringu vajaduse tingis soov selgitada õppejõudude praegust staatust haridus- ja teadusmaastikul. Et planeerida õppejõududele arengut toetavaid tegevusi,  on meil vaja asjakohast teavet, mis pärineb õppejõududelt endilt,” põhjendab Põllo.

Tartu Ülikooli õppejõud Mari Karm tõdeb, et küsimustiku täitmine ajendab mõtlema enda kui õppejõu tegemiste peale. “Paneb ennastki imestama, kui paljudest erinevatest tegevustest õppejõuks olemine koosneb. Huvitav on mõelda, mis mind inspireerib seda tööd tegema ja millised on takistused või barjäärid,” mõtiskleb Karm ja lisab, et on väga tänuväärne kui uurimuse tulemusena tekib terviklikum ettekujutus õppejõu töö olemusest.

Uuringu tulemusi tutvustatakse 2013. aasta jaanuaris Tallinnas toimuval rahvusvahelisel konverentsil “Higher education – higher level learning”.

Küsitlusest on oodatud osa võtma kõik põhikohaga töötavad korralised õppejõud programmi Primus partnerkõrgkoolidest. Küsitlusankeet on täidetav nii eesti kui ka inglise keeles aadressil www.praxis.ee.

Küsitlust teostatakse programmi Primus raames, mida viib ellu Sihtasutus Archimedes Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.