Valitsuste Avatud Valitsemise Partnerluse tegevuskava täitmise hindamiseks ette nähtud Independent Reporting  Mechanism ehk  IRM on avalikule konsultatsioonile esitanud  Eesti raporti.  See sisaldab tegevuskava täitmise üksikasjalikku analüüsi ja ettepanekuid, kuidas AVP protsess riigis tõhusamalt tööle panna.
Raport soovitab  valitsusel määrata kindel vastutus ja omanikustaatus AVP tegevuskava eest ühele asutusele ning seada sisse asjakohane ja läbipaistev mehhanism tegevuskava koordineerimiseks. Tegevustena peetakse oluliseks jätkata korruptsioonivastast võitlust, tõsta poliitilist vastutavust,  rakendada  hea õigusloome  tava kasutades seejuures ka tehnoloogia võimalusi jms.
Raporti on koostanud IRM protsessi kohalik ekspert Hille Hinsberg Praxisest.  Arvamused raporti kohta on oodatud  ka AVP blogi arvamuslugude rubriigis