Tänasest algab registreerimine koolitustele, millega luuakse soodne pinnas avaliku raha läbipaistvaks, eesmärgipäraseks ja tulemuslikuks eraldamiseks vabaühendustele. Kokku koolitatakse umbes 300 ametnikku, ametiisikut ja vabaühenduse juhti üle Eesti. Koolitused viib regionaalministri tellimusel läbi Praxis.

“Suur osa vabaühenduste sissetulekutest tuleb avalikust sektorist. Paraku on sisuliselt igal rahastajal omad põhimõtted ja reeglid, mis muudab ühenduste tegevuse toetamise keeruliseks,” rõhutas regionaalminister Siim Kiisler vajadust selliste koolituste järele. Samale probleemile on tähelepanu juhtinud ka riigikontroll.

Koolitustel antakse muuhulgas ülevaade, kuidas siduda ühenduste toetamine rahastaja strateegiliste eesmärkide või arengukavadega ning kuidas tagada avaliku raha kasutamise tulemuslikkus ja läbipaistvus. Koolitustel käsitletakse parimaid näiteid, jagatakse soovitusi ning pakutakse lahendusi. Seega saab koolituse tulemusena näiteks muuta ühendustele toetuste eraldamise korda nii, et sellest oleks maksimaalselt kasu nii rahastajale kui vabaühendusele.

Koolitused tuginevad regionaalministri valitsemisalas valminud ja Praxise koostatud kodanikeühenduste rahastamise juhendmaterjalile, mille valmisse on panustanud erinevate osapoolte ja sektorite esindajad. Vabakonnal oli võimalik anda juhendmaterjalile tagasisidet eelmisel reedel toimunud EMSLi vabaühenduste kärajatel.

Koolitusele on osalema oodatud kodanikuühenduste rahastamise eest vastutavad ja sellega kokku puutuvad ametnikud nii ministeeriumitest kui kohalikest omavalitsustest ning kodanikuühenduste juhid.

Koolitused on tasuta ning kokku toimub 15 koolitust üle Eesti. Täpsed koolituskohad ja -ajad on samuti leitavad koolituste kodulehelt.

Koolitused toimuvad inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna “Suurem haldusvõimekus” meetme “Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine” programmi “Kodanikeühenduste riikliku rahastamise korrastamine” raames.