Vabariigi Valitsuse tegevuskavas on riigi poliitikavaldkondade strateegilise juhtimise süsteemi korrastamine ja parendamine. Süsteemi korrastamise all peetakse silmas eelkõige püstitatud eesmärkide ja tulemuste ühetaolisemat ja terviklikumat kavandamist, võimaldamaks parandada seoseid finantsjuhtimisega.

Selleks tuleb mõista paremini strateegilise juhtimise terviklikku protsessi alates plaanide koostamisest  nende rakendamiseni ning saavutuste jälgimisest ja analüüsimisest esialgsete plaanide korrigeerimiseni.

Praxis koostöös Rahandusministeeriumiga viib  k.a. esimesel poolaastal ellu 10 kahepäevast strateegilise juhtimise koolitust riigi strateegilistele planeerijatele. Kokku saab koolitustel osaleda 200 riigiametnikku.
Koolitustel on kaks eesmärki:

* riigi strateegiliste planeerijate teadmiste ja oskuste suurendamine ja ühtlustamine riigi erinevate juhtimistasandite eesmärkide olemusest, samuti osalejate arusaamade ühtlustamine strateegilise juhtimise korralduse kaasajastamise vajalikkusest;

* uuendatud riigi strateegilise juhtimise raamistiku tutvustamine sihtrühmadele, muudatuste mõtestamiseks, analüüsimiseks, arutamiseks ja kinnistamiseks platvormi ning metoodilise toe pakkumine.

Koolituse tulemusena teab iga osaleja enda rolli riigi strateegilise planeerimise süsteemis, oskab seda siduda tervikuga ja on motiveeritud panustama uuendatud strateegilise juhtimise süsteemi, kasutades oma värskelt omandatud teadmisi.