Praxis tutvustas 29. märtsil Sotsiaalkindlustusmeti (SKA) infopäeval 2022. aastal valminud kahte rehabilitatsioonijuhist: skisofreenia, skisotüüpsete ja ja luululiste häiretega ning meeleoluhäiretega täiskasvanute rehabilitatsioonijuhised.

„Tegemist on üldse esimeste rehabilitatsioonijuhistega Eestis, mistõttu on need SKA ja rehabilitatsiooniasutuste edasise töö planeerimisel väga oluliseks sisendiks. Samuti on juhiste näol tegemist reaalse dokumendiga, mida spetsialistid saavad oma igapäevases töös ka kasutada,“ sõnas Gerli Paat-Ahi, kes juhiste koostamise ajal oli Praxise analüütik.

Infopäeval, kus osales üle 60 rehabilitatsioonispetsialisti, anti ülevaade ka üldisest rehabilitatsioonisüsteemi olukorrast Eestis, erinevatest rehabilitatsiooni sekkumisvõimalustest ning rehabilitatsiooniteenuse korraldamise rahvusvahelistest praktikatest.

Seejärel kaardistasid spetsialistid laudkondades skisofreeniadiagnoosiga ja meeleoluhäiretega inimese teenuse teekonna rehabilitatsiooniasutuses.

Kokkuvõttes toodi laudkondade töö ja ettekannete tulemusel välja järgmised suurimad SRT kitsaskohad:

  • Rehabilitatsioonispetsialistidele ei ole piisavalt kvaliteetseid koolitusi.
  • Info liikumine abivajaja kohta on erinevate osapoolte vahel vähene ja see võib mõjutada teenuse tulemuslikkust.
  • Valdkondade ülene koostööd on vähe, sh tööalane rehabilitatsioon ja sotsiaalne rehabilitatsioon ei ole omavahel kooskõlas.
  • Puudub juhtumikorraldaja, kes juhtaks abivajajat klienti süsteemide ja teenuste üleselt.

Ettekande slaididega saab lähemalt tutvuda Praxise kodulehel.