Mõttekoda Praxis ja Eesti Väitlusselts alustavad kohalike valimiste eel veebilehel Tark Valija teemalehtede avaldamisega. Teemalehed pakuvad infot kohalike omavalitsuste vastutusaladest sotsiaalhoolekandes, hariduses, tervises, keskkonna ja avatud valitsemise teemal, tuues välja arengusuundi, kitsaskohti ja ettepanekuid. Teemalehed on mõeldud abiks ajakirjanikele, debattide läbiviijatele ja valijatele. 

Täna avaldatud esimene teemaleht aitab leida vastust küsimusele, kui hea on kohalik omavalitsus aktiivsele kodanikule. Selle autorid Urmo Kübar ja Jane Ester (Praxis) toovad välja, milliste trendidega peaks kohalik võim arvestama, tehes teenuste pakkumisel ja elanike kaasamisel otsustusprotsessidesse koostööd vabakonnaga, ning kuidas koostööd soodustada.

„Kui seni on kohaliku võimu ja vabakonna koostöö edendamise fookuses olnud vabaühenduste kaasamise, rahastamise ja neile teenuste delegeerimise teemad, siis selle kõrval tuleb valla- ja linnavõimudel järjest enam teha tegemist lõdvalt organiseeritud gruppidega, kes koonduvad neile huvi pakkuvate küsimuste puhul ning kelle teadmised otsustusprotsessidest ja osalemismeetodid on väga erinevad,“ ütles Kübar. „Nii kohalikud omavalitsused kui ka vabakond on Eestis tublisti arenenud ning selles on potentsiaali nii sisukaks koostööks kui ka teravamateks konfliktideks.“

Lahendustena soovitatakse kohalikel omavalitsustel pöörata rohkem tähelepanu koostööle gruppidega, kelle esindatus traditsioonilistes osalusvormides jääb väiksemaks, nagu noored, eakad ja abivajajad. Soovituste seas on ka info andmise selgus ja läbipaistvus, mitmekesised toetusvõimalused vabaühendustele ning koostöö tegemine üle kohaliku omavalitsuse piiride.

Teemalehed on osa projektist „Kohalikud teemad kohalike valimiste keskmesse“, mille eesmärgiks on võimestada valijat kriitiliselt hindama valimisdebatti ja kandidaatide valimislubadusi ning toetada valijat tegema teadlikke, analüütilisi ja tugevatele argumentidele toetuvaid valimisotsuseid. Projekti rahastab Euroopa Majanduspiirkonna Aktiivsete Kodanike Fond.

Eesti Väitlusselts on vabaühendus, kes tegutseb selle nimel, et ühiskondlikus dialoogis omaks kandvat rolli tugevam argument, ja arendab selleks vajalikke oskusi.

 aPraxis on kodanikualgatuslik avalikes huvides tegutsev mõtte- ja tegude koda, kelle eesmärgiks on rikastada avalikku arutelu, luues väärtuslikke teadmisi ja toimivaid lahendusi poliitikakujundajatele, vabakonnale ja teistele ärksatele inimestele.