Terviseteemadest võiksid kohalike arutelude keskmes valimiste eel olla perearsti- ja vaimse tervise teenuste kättesaadavus ja kvaliteet ning inimeste liikumisharrastuse soodustamine, soovitatakse mõttekoja Praxis avaldatud kokkuvõttes.

Portaalis „Tark valija“ ilmunud ülevaates kirjeldavad Praxise analüütikud valdkonna trende ning toovad välja kohalikest omavalitsustest sõltuvaid võimalusi murekohtade ennetamiseks ja lahendamiseks. Tervise-teemalise ülevaate autorid on Anne Randväli (vaimne tervis), Gerli Paat-Ahi (esmatasandi arstiabi) ja Priit Purge (liikumisharrastused).

Vaimse tervise probleeme kogeb elu jooksul hinnanguliselt 50% inimestest ning nendega kaasnevaks majanduslikuks mõjuks hinnatakse 4,2% SKP-st. Kroonviiruse pandeemiaga on halvenenud hinnangud vaimsele tervisele kõigis vanuse- ja sotsiaalsetes gruppides, enim on saanud kannatada töötud ja hoolduskoormusega inimesed ning noored.

Kohalikel omavalitsustel on vaimse tervise valdkonnas oluline roll kogukonnateenuste ja tugitegevuste pakkumisel, kuid nende täpne sisu pole selgelt kirjeldatud ning linnade-valdade võimekus oma inimestele nende pakkumisega toeks olla, aga ka abivajadusele viitavaid näitajaid seirata ja selle põhjal vajalikke tegevusi plaanida, erineb suuresti.

Perearstide keskmine vanus on Eestis kasvamas ning kriitilisemas olukorras on piirkonnad, kuhu on ka keerulisem perearste leida. Kui praegu on Hiiumaa ainus maakond, kus kõik perearstid on 60-aastased või vanemad, siis lähiaastatel võib selliseid maakondi pigem lisanduda.

Eelkõige väljaspool suuremaid ja perearstidele atraktiivsemaid keskusi, sõltub teenuse kättesaadavus oluliselt kohaliku omavalitsuse poolsetest sammudest ja paindlikkusest sobivate koostöövormide leidmisel. Erinevates kohtades kasutatud lahendused hõlmavad näiteks teenust pakkuva juriidilise isiku asutamist KOVi poolt, perearstikeskuste haldusküsimuste enda kanda võtmist ja erinevaid toetusi.

Regulaarsed liikumisharrastused aitavad nii vaimse kui ka füüsilise tervise probleeme ennetada ja lahendada ning tõsta inimeste heaolu. Siin saavad kohalikud omavalitsused aidata kodulähedaste võimaluste loomisega erinevateks harrastusteks nii sise- kui ka õuetingimustes, üksi ja koos teistega; samuti luues häid tingimusi tegutsemiseks professionaalsetele juhendajatele ning toetades võrgustikke ja levitades infot liikumisvõimaluste kohta.

Kõigis kolmes valdkonnas tuleks eriti väiksemates kohtades pöörata tähelepanu koostööle teenuste pakkumisel naaberomavalitsustega ning transpordivõimalustele elanikust kaugemal paiknevate teenuste kasutamiseks.

Tarkvalija.eu on Eesti Väitlusseltsi ja mõttekoja Praxis algatus, millega soovitakse kohalike valimiste ajal olla toeks arutelude korraldajatele, kandidaatidele ja valijatele. Varem on ilmunud sarnased ülevaated avatud valitsemise, sotsiaal- ning haridusteemade kohta, ilmumas on keskkonna-teemaline. Tööd rahastab Euroopa Majanduspiirkonna Aktiivsete Kodanike Fond.