Ilmus Eesti tervishoiusüsteemi ülevaade  „Tervisesüsteemid muutustes“ (Health Systems in Transition), mis käsitleb hiljutisi arenguid tervisesüsteemi korralduses, juhtimises, rahastamises, tervishoiuteenuste osutamises ning tervisesüsteemi toimimises. Praxise meeskonnast panustas ülevaate koostamisse tervisepoliitika analüütik Laura Aaben.

Iga viie aasta tagant ilmuv ülevaade toob välja olulisimad edasiminekud ja kitsaskohad Eesti tervisesüsteemis. Ülevaade tõstab esile Eesti tervisesüsteemi efektiivsust, kuna siin saavutatakse suhteliselt madalate tervisehoiukuludega võrdlemisi häid tulemusi. Teisalt on üleval ka mitmeid ohumärke – kuigi on oodatav eluiga Eestis on tõusnud enam kui üheski teises EL riigis, ei elata lisandunud aastaid kuigi tervena. Enda tervist heaks pidavate elanike osakaal on üks Euroopa madalamaid.

Teravaima probleemina toob raport välja süveneva ebavõrdsuse erineva soo, sissetuleku ja haridustasemega elanikkonna rühmade lõikes, mis takistab senisest paremate tervisenäitajateni jõudmist. Tervishoiu kättesaadavuse ohumärgiks on ka suur ravikindlustuseta elanike arv. Selleks, et   kaardistada erinevaid stsenaariume kindlustuskaitse laiendamiseks, viib Praxis Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi ravikindlustuskaitse analüüsi, mille tulemused peaksid selguma sügiseks.

„Tervisesüsteemid muutustes“ on kõige sagedamini viidatud, tsiteeritud ja loetud võõrkeelne väljaanne Eesti tervishoiusüsteemi kohta, mis annab meie süsteemist tasakaalustatud kirjelduse ning võimaldab rahvusvaheliselt meie saavutusi võrrelda. Viimane Eesti tervishoiusüsteemi ülevaade ilmus 2013. aastal ning enne seda 2008. aastal. Ülevaade on koostanud Euroopa Tervisesüsteemide ja -poliitika Vaatluskeskus koostöös Eesti, sh Praxise ekspertidega.

Tutvu tervikraporti ja eestikeelse lühikokkuvõttega.