Kuigi Eesti inimeste elutingimused ja -kvaliteet on kiiresti arenenud ning omavalitsuste võimekus sotsiaalteenuste pakkumisel liitumiste järel kasvanud, erineb abivajajate olukord Eesti eri paigus suurel määral. Mõttekoda Praxis avaldas veebilehel Tark Valija soovitusi sotsiaalteemade käsitlemiseks kohalikel valimistel.

Vastse teemalehe autorid on Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika programmi juht Märt Masso ja Praxise juhataja Urmo Kübar. Ülevaates märgitakse, et kuna seniste ääremaastumist loonud arengutrendide pöördumine on vähetõenäoline, tuleb omavalitsustel leida uusi lähenemisi sotsiaalteenuste pakkumisele.

„Kohalikul omavalitsusel on sotsiaalhoolekandes suur roll ning lisaks seadusega pandud kohustustele võimalik teha ka muud oma inimeste aitamiseks,“ ütles Kübar. „Valimiste eel on igati asjakohane vaadata, miks mõnes kohas on nende asjadega paremini toime tuldud ja mida teistel sellest õppida oleks.“

Oma linna või valla hetkeseisu ja edenemist viimastel aastatel täiskasvanute sotsiaalhoolekandes ja laste heaolus saab vaadata ning võrrelda teiste omavalitsustega Rahandusministeeriumi veebilehel minuomavalitsus.ee, valides menüüst valdkonnaks „sotsiaalne kaitse“.

Konkreetsete kohalike hoolekandeasutuste või teenustega seotud küsimuste kõrval soovitab Praxis valimisaruteludes keskenduda ka sellele, kui edukas on omavalitsus olnud ning millised on kandidaatide plaanid oma inimeste elutingimuste parandamiseks Euroopa ühtekuuluvusfondi vahendite saamisel, koostöö tegemisel teiste omavalitsustega sotsiaalteenuste kujundamisel ja pakkumisel, ning valdkonna esindusorganisatsioonide kaasamisel.

Tarkvalija.eu on Eesti Väitlusseltsi ja mõttekoja Praxis algatus, millega soovitakse kohalike valimiste ajal olla toeks arutelude korraldajatele, kandidaatidele ja valijatele, pakkudes infot kohalikest omavalitsustest sõltuvatest teemadest, nendega tegelemist mõjutavatest trendidest ja võimalikest lahendustest. Tööd rahastab Euroopa Majanduspiirkonna Aktiivsete Kodanike Fond.

Lisaks sotsiaalhoolekande ja eelmisel nädalal ilmunud avatud valitsemise teemalistele ülevaadetele ja soovitustele on avaldamisel veel sarnased teemalehed hariduse (14.09), tervise (21.09) ja keskkonna (28.09) valdkondadest.

Eesti Väitlusselts on vabaühendus, kes tegutseb selle nimel, et ühiskondlikus dialoogis omaks kandvat rolli tugevam argument, ja arendab selleks vajalikke oskusi.

Praxis on kodanikualgatuslik avalikes huvides tegutsev mõtte- ja tegude koda, kelle eesmärgiks on rikastada avalikku arutelu, luues väärtuslikke teadmisi ja toimivaid lahendusi poliitikakujundajatele, vabakonnale ja teistele ärksatele inimestele.