Praxisel ja vabaühenduste liidul EMSL on hea meel teatada kolmest uuest kaasamisprotsesse analüüsivast tööst.

Uusi aspekte on analüüsides mitmeid. Mitte kunagi varem pole vaadeldud üht arengukava koostamist ega poliitikakujundamise protsessi nii põhjalikult hõlmates kõiki olulisemaid protsessi etappe. Mõlemal puhul on intervjueeritud võtmeisikuid nii kaasajate kui kaasatavate seast.

Samuti on esmakordselt vaadeldud alaliste nõuandvate kogude tööd – pikka aega on nad ministeeriumite juures ühe kaasamisvormina tegutsenud, kuid seni pole keegi nende eripärasid ega funktsioone välja toonud. Iga analüüsi kohta on põhjalik raport ja selle eestikeelne ning ingliskeelne kokkuvõte:

1) Kaasamist arengukava koostamisse analüüsiti Justiitsministeeriumi poolt juhitava, kuid nelja ministeeriumi koostöös koostatud arengukava “Vägivalla vähendamise arengukava 2011-2014” näitel.

2) Pikema aja jooksul toimunud poliitika kujundamise protsessi analüüsiti Sotsiaalministeeriumi laste ja perede poliitika arendamise näitel.

3) Kirjeldamaks nõuandvat kogu kaasamise meetodina oli analüüsis vaatluse all viis nõuandvat kogu:  Informaatikanõukogu (MKM), Eakate poliitika komisjon (SoM), Täiskasvanuhariduse nõukogu (HTM), Kaunite kunstide nõukoda (KuM) ja Kalandusnõukogu (PõM).

Analüüsid valmisid Praxise ja EMSLi ühisprojekti raames, mille eesmärgiks on tõsta mittetulunduslike esindusorganisatsioonide poliitikakujundamise protsessides osalemise suutlikkust. Projekt aitab  arendada sektoritevahelisi koostöövõrgustikke, tugevdada mittetulundusühenduste koostööd valitsusasutustega ning parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Projekti rahastati Euroopa Sotsiaalfondi Tarkade otsuste fondi strateegilise juhtimissuutlikkuse arendamise alameetme alt. Ülevaade kõikidest projekti tegevustest.