Erakondade programmidest joonistub  välja maailmavaateline valik tervishoiupoliitikas. Erakonnad  vastavad erinevalt küsimusele, kas riigi roll inimeste tervisekulutuste rahastamisel  peaks tänasega võrreldes suurenema ning millisel määral lasub oma tervise eest vastutus igaühel enesel.

Enim sarnanevad erakondade programmid haiguste ennetamisele ja patsiendikesksusele suunatud lubaduste rohkuse poolest. Olulisimaks ühisjooneks ja suurimaks strateegiliseks riskiks on aga tasakaalustatud ning kogu Eestit hõlmava taristu ja tervishoiupersonali arendamise poliitika puudumine. Vähe pööratakse tähelepanu sellele, kuidas tagada tervishoiutöötajate piisav arv.

Praeguse võimuliidu erakonnad (RE, IRL) ei kirjelda programmides riigipoolse panuse suurendamist tervishoidu, vaid keskenduvad elanike tervisekäitumise mõjutamisele ja inimese enda või tööandja-poolsete täiendavate kindlustusvõimaluste loomisele.

Suuremad opositsioonierakonnad (KE, SDE) on lubanud, et kavatsevad suurendada riigipoolset tervishoiusektori rahastamist ehk täiendavaid riigieelarve kulusid. Eesmärgiks on vähendada haigete inimeste finantskoormust, olgu siis ravimikulude ning hooldusravi ja hambaravi omaosaluse vähendamise või töövõimetushüvitiste suurendamise kaudu. Küsimuseks jääb riigieelarve kulusid suurendavate lubaduste teostatavus –  see tähendab suuremat ümberjagamist ühiskonnas, kas suurenenud maksude või teiste eluvaldkondade kulude kärpimise arvel.

Kõik erakonnad peavad oluliseks tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse sisseviimist, mida on korduvalt üritatud 10 aasta jooksul. Peale reformierakonna toetatakse ka erisoodustusmaksu kaotamist üksmeelselt. Erakonnad mainivad tervise valdkonna tulude suurendamise võimalusena ka teenuste eksporti ning e-tervist.

Järgneval neljal aastal  peab Haigekassa toime tulema negatiivse eelarvega. Seetõttu on oluline, et uus valitsus kujundaks tervikliku tervishoiupoliitika, mis seab  konkreetsed strateegilised prioriteedid.

Praxis jälgib Riigikogu 2011. aasta valimisi ja uue koalitsiooni tööd valitsuse tegevusplaani elluviimisel. Analüüsi valmimist on toetanud Open Society Foundations.