Uurimisprojekti keskmes on Eesti merealade majandusliku tasuvuse mudeli koostamine kilomeeter-ruudustikus.

Eesti on mereriik, kuid ei kasuta praeguse seisuga oma mereruumi majanduslikku potentsiaali piisavalt. Mereala kasutuse teadlikuks juhtimiseks ja suunamiseks, tuleb hinnata ning võrrelda nii merealast saadavat võimalikku kasu, kuid arvestada ka mere kui ressursi kasutamisega seonduvate kahjudega. Käesoleva töö eesmärgiks on modelleerida neist esimest: mereala majanduslikku kasu. Nii kesk- kui ka omavalitsustel on keeruline planeerida tegevusi merealadel, sest puudub ühtsetel alustel kokku pandud erinevaid mereliste tegevuste majanduslikku tulu ja kulu ühendav info. Arendatud mudeli abil on võimalik hinnata merealade kilomeeter-ruudustike majanduslikku tulusust nii riigile kui ettevõtjale.

Esialgne meremajandusmudel koostati kolme põhilise mereala kasutava sektori kohta: kalandus, energeetika ja meretransport. Hiljem on tervikmudelit täiendatud vesiviljeluse andmetega. Töö käigus töötati esmalt välja kontseptuaalsed mudelid selle kohta, kuidas kujuneb erinevat sektorite tulu ja kulu merealast sõltuvalt. Selle põhjal koostati omakorda ruumiandmetele tuginevad empiirilised mudelid, mis võimaldavad nelja meremajandussektorit ruumiliselt võrrelda ja kombineerida.

Mudel on koostatud kogu Eesti merealale, sh territoriaalmerele ja majandusvööndile. Modelleerimiskeskkonnana kasutati ArcGIS Modelbuilderit ja Pythonit.

Mudel on üle antud EV rahandusministeeriumile. Mudeliga tutvumiseks palume pöörduda RMi Anni Konsapi poole (anni.konsap@fin.ee)