Valminud on töötutele pakutavate ettevõtluse alustamise toetuse, tööharjutuse ja tööpraktika teenuste vahehindamine. Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud programmi “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2013” raames pakutavate teenustega. Uuringu eesmärk oli hinnata programmi nimetatud teenuste asjakohasust, tulemuslikkust, jätkusuutlikkust ning võimaluste piires majanduslikku efektiivsust. Hindamise tulemusena tehti ettepanekuid programmi rakendamise tõhustamiseks.
Uuringu tellis Sotsiaalministeerium.
Raport ja tulemuste esitlusslaidid on leitavad projekti lehelt.