Euroopa Liidu poolt on töövaldkonna mõõtmiseks sätestatud mitmeid indikaatoreid nagu näiteks vaesuse ja madalapalgaliste lõksud, maksukiil, riskirühmade tööturulõhed jpt.

Mitmeid neist ei ole Eestis varem arvutatud ning oli vajadus analüüsida, kas nõutud indikaatoreid saab Eestis olemasolevate andmete põhjal üldse leida ja kuidas nende arvutamine käib.

Uuringuraporti esimene osa käsitleb konkreetsete indikaatorite arvutamist ning nende hindamise andmevajadust. Iga indikaatori osas tutvustatakse selle leidmise metoodikat, Eesits olemasolevaid andmeid ja kui võimalik, siis on tehtud ka arvutused.

Raporti teises osas on käsitletud mitmeid teemasid laiemalt ning nende teemade indikaatoritega hindamise võimalusi ja vajadust. Näiteks leiavad kajastust sellised teemad nagu tööelu kvaliteet, regionaalne ebavõrdsus tööturul jmt.

Raport on huvipakkuv lugemine inimestele, kellel on vajadus saada infot mingi konkreetse indikaatori hindamiseks Eestis.

Uuring on valminud koostöös Sotsiaalministeeriumiga. Uuringu autorid on Epp Kallaste, Andres Võrk, Reelika Leetmaa ja Eve-Liis Roosmaa.