Olete oodatud uuringu «Lapsesõbralik õigusemõistmine – spetsialistide seisukohad ja kogemused» tutvustusele reedel, 12. juunil kell 14.00–17.00.

Igal aastal osalevad Euroopa Liidus sajad tuhanded lapsed kohtumenetlustes. Selleks, et õigusmõistmine oleks lapsesõbralik ja lapse parimad huvid oleks tagatud, on Euroopa Nõukogu koostanud lastega töötavatele spetsialistidele suunised lapse parimate huvide tagamiseks.

Kuid kui hästi on tegelikult õigusmõistmises tagatud lapse õigused ja kuivõrd seatakse esikohale lapse parimad huvid? Mida oleks tarvis teha, et muuta õigusmõistmine lapsesõbralikumaks?

Seminaril tutvustame Eestis ja veel üheksas liikmesriigis Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eestvedamisel tehtud esmast selletaolist uuringut. Töös intervjueeriti nii lastekaitse- ja sotsiaaltöötajaid, ohvriabi spetsialiste, psühholooge, kohtunikke, prokuröre, advokaate, kohtutöötajaid kui politseiametnikke.

Seminaril arutleme 50 Eesti spetsialisti kogemustele tuginedes kui lapsesõbralik on Eestis õigusmõistmine nii õigusaktide tasandil kui ka praktikas. Uuringule toetudes tutvustame kui hästi on ekspertide hinnangul tagatud laste õigus olla ärakuulatud, saada teavet, olla kaitstud ning milline on erinevate spetsialistide ettevalmistus tööks lastega.

Ühtlasi tuleb tutvustamisele üleeuroopalise uuringu koondaruanne, mis toetub nii ekspertide kogemustele kui ka Euroopa Komisjoni analüüsile kõigi EL-i liikmesriikide statistilistest andmetest, õigusaktidest ja poliitikameetmetest seoses laste kaasamisega kohtumenetlustesse.

Palume Teil registreeruda seminarile siin hiljemalt 9. juuniks (k.a.). Seminar toimub Eesti Lastekirjanduse Keskuses, Pikk 73, Tallinn.

Korraldajad: Balti Uuringute Instituut, Eesti Inimõiguste Keskus ja Poliitikauuringute Keskus Praxis.