Avaliku sektori asutused ja vabaühendused teevad tihedat koostööd ja suur osa vabaühenduste sissetulekutest pärineb avalikust sektorist. Samas on ühenduste rahastamise põhimõtted ja tavad väga erinevad. Praxis pakub alates 2012. aastast koolitusi ühenduste rahastamise teemal, mille peamine eesmärk on muuta rahastamispõhimõtted läbipaistvamaks, kaasavamaks, rahastamisele võrdset ligipääsu võimaldavaks, avalikku huvi ja riigi või KOV eesmärke toetavaks, rahastamine ise aga tulemuslikumaks ja ühenduste võimekust edendavaks.

Koolitus on ühepäevane ning see põhineb 2013. a Praxise jt kaasatud asjatundjate koostatud Ühenduste rahastamise juhendmaterjalil. Koolituse teoreetiline osa on seega välja töötatud arvestades juhendmaterjali sisu ja struktuuri, hõlmates m.h:

  • Ühenduste rahastamise põhimõtete tutvustust ja selgitust, miks on riigieelarvelise rahastamise korrastamine oluline.
  • Selgitust, millised on erinevad rahastamisliigid ja nendevahelised erisused.
  • Rahastamise protsessi erinevate etappide iseloomustust (s.h rahastamise eesmärkide püstitamise, rahastamise ettevalmistamise, toetuse andmise korraldamise ja rahastamise tulemuslikkuse hindamisega seonduvat).
  • Rahastamisega seotud näidisdokumentide (taotlusvorm, näidislepingud, rahastamise tingimused ja kord jne) tutvustust.

Koolituse käigus leitakse vastused m.h järgmistele küsimustele:

  • Kuidas tagada avaliku raha kasutamise läbipaistvus?
  • Kuidas siduda toetuse andmine strateegiliste eesmärkidega?
  • Millal anda ühendusele tegevus- ja millal projektitoetust ning kuidas seda teha?
  • Miks ja kuidas hinnata rahastamise tulemuslikkust?

Koolitus koosneb kahest suuremast blokist – ennelõunasest teoreetilisemast ja pärastlõunasest praktilisemast osast. Praktilised ülesanded keskenduvad oskuste omandamisele rahastamisprotsesside korraldamiseks oma asutuses. Koolituse käigus tuuakse varasematelt ühenduste rahastamise koolitustelt ja mujalt kogunenud näiteid headest ja vähem headest praktikatest, enim levinud vigadest ja probleemidest. Eesmärk on anda võimalikult palju soovitusi ja näpunäiteid, mis lihtsustaksid juhendmaterjali rakendamist ametnike igapäevatöös. Koolituse läbiviimisel on oluline rõhuasetus interaktiivsusel, kus osalejatel on võimalik oma küsimuste ja kommentaaridega sekkuda.

Koolituse sihtrühmaks on ühenduste rahastamise tingimuste kujundamisega, vabaühenduste rahastamise ettevalmistamise, elluviimise ja järelevalvega seotud riigi- (s.h maavalitsuse) ja KOV ametnikud, samuti on osalema oodatud ka vabaühenduste esindajad.

Vaata ka