Vanemahüvitis võeti kasutusele 2004. aastal, millest alates on see olnud üks kõige enam diskussiooni tekitav perepoliitika meede. Käesoleva uuringu eesmärk ongi analüüsida vanemahüvitise kasutamist ja mõju sündimuskäitumisele. Ülevaade antakse muuhulgas ka hüvitise kasutajatest ja muutustest sündimus-, aga samuti tööturukäitumises. Tegemist on 2006. aastal läbi viidud vanemahüvitise uuringu jätkuga.

Andmed näitavad, et vaatluse all oleva perioodi jooksul on kasvanud vanemahüvitise maksmise kestus, saajate arv ja ka makstavad summad. Oluliselt on kasvanud nende vanemate osakaal, kes saavad vanemahüvitist oma eelmise aasta keskmise kalendritulu ulatuses. Hüvitisest võidavad ennekõike üksikvanemad ja noored lapsevanemad, aga ka neljandat või enamat last sünnitavad naised, kellest suur osa enne lapse sündi ei töötanud üldse, mistõttu nende vanemahüvitis on sageli vanemahüvitise või alampalga määras. Maksimaalses suuruses saavad hüvitist enamasti üle 30-aastased vanemad.

Uuringu tulemustest saab järeldada, et vanemahüvitisel on olnud märkimisväärne mõju naiste sündimuskäitumisele. Pärast hüvitise kehtestamist on kasvanud eriti kõrgharidusega ja kõrgema sissetulekuga naiste sünnitamistõenäosus ja võib arvata, et tegemist on arenguga, millele vanemahüvitis on oluliselt hoogu andnud. Eristuva arenguna on motiveerinud vanemahüvitis kõrgemapalgalisi naisi oma teist ja kolmandat last sünnitama ning inimesed on hakanud teadlikumalt planeerima sünde järjestikku. Madalamate sissetulekugruppide käitumises nii silmatorkavaid arenguid toimunud pole. Sündimuse kasv tuleneb peamiselt kõrgharidusega naiste aktiivsemast sündimuskäitumisest.

Sünnitajate arv hariduse lõikesSünnitajate arv hariduse lõikes

 

Samuti on vanemahüvitis avaldanud mõju naiste tööturukäitumisele. Uuring näitab selgelt, et vanemahüvitis on vähendanud nende naiste osakaalu, kes lapse esimesel eluaastal töötasu saavad ja seega edasi lükanud naiste naasmist tööturule. Samas ei ole see mõju pikaajaline, kuna pärast hüvitise lõppemist liigutakse tagasi tööturule sama kiiresti kui enne vanemahüvitise kehtestamist. Mitmed näitajad viitavad ka sellele, et vanemahüvitis on suurendanud naiste motivatsiooni enne lapse sündi töötada.

Vaata ka

Vanemahüvitisest Sotsiaalkindlustusameti kodulehel

Vanemahüvitise seadus Riigi Teatajas