Võttes arvesse nii naaberriikide kui ka üldist rahvusvahelist kogemust, ei ole olemas ühte konkreetset meedet, kuidas vältida väljalangevuse esinemist koolikohustuse ajal. Seega tuleb teema käsitlemisel välja selgitada kõik võimalikud põhjused, miks kohustuslik haridustee pooleli jäetakse. Lähtepunkt põhjuste kaardistamisel ning lahenduste väljapakkumisel peaks olema ennetamisel ja turvalise võrgustiku ehitamisel.

Tabel: Põhikooli klassikordajad ja õppetöö katkestajad õppeaastail 1995/96-2000/01 (üldhariduse päevane õppevorm), v.a erivajadusega lapsed.
põhikooli klassikordajad

Eeltingimused, et saavutada olukord, kus iga isik saab põhihariduse:

 • Iga eestimaalane peab mõistma, et tuleviku heaolu sõltub haritud noortest;
 • Õpetajakoolitus ja ümberõpe on väga oluline tegur paremateks suheteks klassiruumis;
 • Koolidel peavad olema vajalikud ja piisavad vahendid, et pakkuda kvaliteetset õpetamist;
 • Suurt tähelepanu peab pöörama koolist väljaheitmise põhjustele, mis ei tohi tuleneda haridussüsteemi struktuurilisest nõrkusest.

„Põhihariduseta noorte kasvav hulk koosneb erineva taustaga indiviididest, kel on kohustusliku hariduse poolelijätmiseks erinevad põhjused: sotsiaalsed, tervislikud, käitumuslikud ja õpiraskustega seotud.” – Tiina Annus

2004/2005 aasta tegevuste plaan, mille esitas rahvusvaheline meeskond:

    1. Korraldada ümarlaud linna- ja valla juhtidele, et tõsta väljakukkumise probleemi teadlikkust ning tagada, et igale inimsele oleks tagatud võimalus omandada vähemalt põhiharidus.
    2. Töötada olemasoleva statistikaga, võrrelda erinevaid allikaid.
    3. Ettepanekud ühiseks programmiks üld-ja kutsehariduses, et toetada madalate saavutustega õpilasi.
    4. Koolitus haridusstatistikutele, et luua sidus infosüsteem haridusest.
    5. Õpetajakoolitus, et õppida ennetamise meetodeid ja tõsta teadlikkust probleemsetest õpilastest.
    6. Partnerlusprogrammid kogukonnas.
    7. Vanemate koolid.
    8. Luua seiresüsteem, et kontrollida kohustusliku hariduse määruste täitmist.

Positiivsete programmide täitmine, mis ennetab koolist väljalangemist, sõltub koolijuhtide toetusest kohalikule omavalitsusele ja teistele ekspertidele. Poliitikauuringute Keskus Praxis peaks jälgima ning toetama tegevuste plaani täideviimist ning alustama süstemaatilisi analüüse kohustusliku hariduse probleemide kohta.

Vaata ka

Ministry of Education and Research

rMinistry of Education and Researchy of Education and Research