Praxis analüüsis Eesti Puuetega Inimeste Koja algatatud projekti „ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise edendamiseks, kaitsmiseks ja järelevalveks sõltumatu mehhanismi loomise ettevalmistamine ja selle toimimise tagamine“. Analüüsiti järelevalve mehhanismi(de) määramise või loomise võimalusi ning järelevalvet teostava üksuse võimalikke funktsioone.

Konsultatsioonipaberi keskne järeldus oli, et seni kuni Eestis puuduvad üksused, mis vastaks täielikult sõltumatult inimõiguste kaitsega tegelevalt organisatsioonilt oodatavaile printsiipidele ehk Pariisi põhimõtteile, on puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise järelevalveks loodavad alternatiivsed mehhanismid käsitletavad ilmselt ebapiisavatena ja seega ajutistena. Eeldades, et selliste institutsioonide loomine või olemasolevate kohandamine Pariisi printsiipidele täielikult vastavaks on pikaajaline protsess, võib alternatiivse mehhanismi loomise või määramisega viivitamine kuni Pariisi põhimõtteile täielikult vastava üksuse tegutsema hakkamiseni olla vastuolus samas käsitletava konventsiooni ratifitseerimisega võetud kohustustega. Eestis on seadusandjad leidnud, et konventsiooni rakendamise edendamise ja kaitsmise funktsiooni on riigis võimalik tagada olemasolevate mehhanismide juurde komisjonide loomise kaudu. Konventsiooni rakendamise siseriiklikuks järelevalveks on kavandatud EPIKoja juurde luua analüüsikomisjon.

Puuetega inimeste ühendused ja inimõiguste kaitsega tegelevad organisatsioonid võiksid poliitikakujundajaile avaldada survet, et luua Eestis võimalikult kiiresti rahvusvahelistele ootustele vastav inimõiguste kaitse institutsioon, mis oleks suuteline enda kanda võtma puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise järelevalve.

“On alust arvata, et pikemas perspektiivis onPariisi põhimõtteile vastava inimõiguste kaitse institutsiooni loomine Eestis vältimatu.” – Vootele Veldre

Seega – kui ühelt poolt on Eesti Puuetega Inimeste Koja juurde järelevalvetegevuste koordineerimiseks kavandatud komisjoni ellukutsumine tervitatav, on teisalt ootuspärane, et samaaegselt võiks Eestis astuda samme konventsioonis seatud ootustele täielikult vastava järelevalveorgani loomiseks.

Vaata ka

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Puuetega inimeste õiguste konventsioon ja fakultatiivprotokoll

Projekt „ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise edendamiseks, kaitsmiseks ja järelevalveks sõltumatu mehhanismi loomise ettevalmistamine ja selle toimimise tagamine“

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon ja puuetega inimeste õigused Eestis