Tõstmaks poliitikakujundamise kvaliteeti, tuleb kasutada teadmispõhist analüüsi ja pakkuda alternatiivseid võimalusi strateegilise eesmärgi saavutamiseks. Samuti on mõjude analüüsi abil võimalik suurendada ennustatavust. Praxis korraldas valdkondlike strateegiate mõjude hindamise hetkeolukorrast. Mõjude analüüsi juurutamist tuleks käsitleda riigi strateegilise planeerimise süsteemi loogilise osana, mitte eraldiseisva ülesandena.

„Vajalik on kavandada strateegiate mõjuanalüüside koostamine varakult ja integreerida need tööplaani või tegevuskavasse.” – Annika Uudelepp

Soovitused strateegilise planeerimise süsteemi edasiarendamiseks:

  • Siduda mõjuhindamise tulemused poliitilisse otsustusprotsessi ja jagada mõjuhindamisalane vastutus valitsushierarhias võrdselt.
  • Mõjuhindamises sihistada analüüsitaset kitsamalt ja teha pigem vähem analüüse kvaliteetselt, tõstes legitiimsust.
  • Ühendada strateegilisi arengukavasid, luua nende vahel suurem sidusus ja mõelda läbi valdkondade vastastikune mõju.
  • Kaaluda erinevaid formaate valdkondlike arengukavade koostamisel.
  • Tegeleda teadlikult ministeeriumideülese horisontaalse koostöö edendamisega poliitikate kujundamisel.
  • Arendada arengukavade elluviimise hindamise süsteemi.

Strateegiadokumentide kvaliteedi parandamiseks tuleb luua selge seos hetkeolukorra analüüsi ja arengukava eesmärkide vahel. Tähtsuse järjekorda seada arengukavades eesmärgid, meetmed ja tegevused ning otsustada selle põhjal ressursside paigutamine. Üle vaadata arengukavade seletuskirjade rollid ja käsitleda arengukavades sisukalt vajalike teadmiste ning kompetentside loomist.

Strateegiate mõjude hindamiseks tuleb pakkuda nii kvaliteetset nõustamist, konsultatsiooni, üksikasjalikke juhendmaterjale kui ka tegeleda mõjude hindamise kesksete koolituste korraldamisega. Samuti tuleb töötada välja kaasamise ja konsulteerimise miinimumnõuded. Lisaks vaadata üle ja täiendada nõudeid arengukavade koostamise ettepanekutele. Oluline on ka mõelda enne arengukava koostamist läbi, millise osaga probleemi lahendamisest oleks riigil kompetentsi tegeleda.

Eesti strateegiate mõjude hindamise süsteemi võimaliku korralduse ülevaatlik joonis.

Mõjuhindamine