Haridus- ja Teadusministeeriumi tellis 2012 aasta sügisel kolme inimressursi arendamise rakenduskava (IARK) meetme vahehindamise.
Nendeks meetmeteks olid:

 • „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“
 • „Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine“
 • „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine“

Meetmete sihtgrupiks on väga erinevad hariduse, noorsootöö ning karjääriteenuste valdkonnas tegutsevad asutused ja eksperdid: Eesti pedagoogid, tugiteenuste korraldajad ja tugiteenuseid pakkuvad spetsialistid, õppevara koostajad, õpetajate põhi- ja täienduskoolitust pakkuvad institutsioonid ja koolitajad, noorsootöö ja karjääriteenuste spetsialistid.
Kasusaajateks on õpilased, vanemad, noored vanuses 7–26 ja laiemalt kogu ühiskond.

„Hinnatavad meetmed on omavahel üldiselt heas kooskõlas ning nende kavandamisel on tegevuste täiendavust silmas peetud.” – Hanna-Stella Haaristo

Soovitused:

    1. Edaspidi vajaks meetmete sekkumise loogika analüüs ja dokumenteerimine suuremat tähelepanu ja süsteemsemat lähenemist.
    2. Meetmete seireks kasutatavate indikaatorite probleemid (indikaatorite formuleerimise ebatäpsus, hägune seos tulemuslikkusega, väljunditele keskendumine) vajaks suuremat läbimõtlemist, et selgemalt ja mitmekülgsemalt meetmete rakendamise edukust ning eesmärkide saavutamise suunas liikumist jälgida.
    3. Mitmel programmi puhul oli suhteliselt suur tegevuste maht suunatud teenuste osutamisele, mille katkemine alternatiivsete rahastusallikate mitteleidmise tõttu ohustaks valdkonna poliitikaeesmärkide saavutamist, seega tuleks uute meetmete kavandamisel veelgi enam jätkusuutlikkuse küsimusi analüüsida ja kaaluda.

 

Joonis: Hinnatavad meetmed ja alameetmed.

hinnatavad meetmed