Töötuskindlustussüsteemi eesmärk on rakendada inimeste potentsiaali tööturul parimal võimalikul moel, vältida inimeste vaesusesse langemist töö kaotuse korral ja soodustada nende võimalikult kiiresti tööturule naasmist. Selleks luuakse vastavaid meetmeid, mis võimaldaksid inimestel toime tulle töötuse korral, tagades neile teatud sissetuleku taseme, nt läbi kaotatud sissetuleku osalise kompenseerimise. Eesti sotsiaalkaitse süsteemis pakuvad esmast kaitset töötuse korral töötushüvitised (töötuskindlustushüvitis ja töötutoetus).

Eesti töötuskindlustussüsteemi muutmise vajadust on pikalt teadvustatud. Eestis on töötuse puhul probleemiks ebapiisav sotsiaalne kaitse – hüvitise määrad on väikesed ning vastavat hüvitist või toetust saab vaid väike osa töötutes, mis kokkuvõttes ei hoia ära inimeste vaesusesse langemist. Madal katvus ja lühike töötushüvitiste maksmise periood võivad viia ka varajase tööturult väljumiseni (nt siirdutakse pensionile).

Uuringu tulemusena pakutakse välja erinevaid lahendusstsenaariume, kuidas Eesti töötuskindlustussüsteemi parendada või muuta. Uuring sisaldab Eesti töötuskindlustussüsteemi praktika ülevaadet, mis hõlmab tervikvaatena nii töötuskindlustust kui töötutoetust, süsteemi kitsaskohtade analüüsi ning teiste riikide töötushüvitiste süsteemide võrdlust.