1. juulil 2009 jõustus uus töölepingu seadus, mis reguleerib töötajate ja tööandjate vahelisi töösuhteid. Töölepinguseaduse eesmärgiks on teha tööõigus selgemaks ning ühest küljest suurendada töötajate ja tööandjate kokkuleppevabadus töösuhetes, teisalt aga tagada suurem osapoolte kaitse. Uuring esitab seaduse rakendumise järelanalüüsi – see ei kajasta niivõrd poliitika tagajärgi kuivõrd pigem selle rakendamist. Uuringuaruande peatükkides vaadeldetakse töösuhte osapoolte õigusteadlikkust, töötingimusi ja nii töölepingu sõlmimise kui ka töösuhte lõpetamise praktikaid.

Seaduse üks eesmärke oli suurendada õigusselgust ja õiguskindlust. Uuringust selgub, et umbes kümnendiku asutuste ning viiendiku tööandjate ja töötajate tööõigusalased teadmised on kasinad. Samal ajal leiab enam kui kolm neljandikku töötajatest ja töötutest ka ise, et nad vajaksid rohkem teadmisi tööõigusest. Samuti ligi kolmveerand tööandjatest hindas, et nad vajaksid töösuhteid puudutavate õiguste ja kohustuste kohta rohkem teadmisi.

Uuring näitab, et töölepingu sõlmimisel ja töötingimuste kokkuleppimisel kalduvad töötajad ja tööandjad sageli kõrvale seadusega sätestatud miinimumtingimustest, mille eesmärgiks on tagada töösuhte osapoolte suurem kaitstus. Kaitstuse ja õiguskindluse tagamiseks on vaja, et töösuhte osapooled teaksid oma õigusi ja kohustusi ning oleksid enam valmis oma õiguste eest seisma ja kohustusi tunnustama.

Tööõiguse reform mõjutas olulisel määral ka töölepingu lõpetamisega seotud küsimusi, kuna sooviti tööturgu muuta paindlikuks läbi töösuhte lõpetamise lihtsustamise samas töötajatele tarviliku kaitse tagamise. Analüüs näitab, et see jättis tööandjale koondamissituatsioonis rohkem raha kätte muude kulutuste tegemiseks, kuid sellega ei kaasnenud rohkem koondamisi kui neid oleks olnud vana seaduse kehtimise korral. Töötajate turvavõrgu osas näitasid uuringu tulemused, et inimesed on täna kehtiva süsteemi poolt pakutava majandusliku turvalisuse tasemega pigem rahul kui rahulolematud.

Vaata ka

Töölepingu seadus
Töölepingu seaduse käsiraamat