teeme_ara_logo-1

1. mail 2009 toimusid üle Eesti mõttetalgud, millest võttis osa ca 11 000 inimest. Oma mastaapsuse tõttu on tegu kahtlemata silmapaistva kodanikualgatusliku protsessiga, mille tulemuste analüüs annab huvitavat ja vajalikku teadmist eestimaalaste kodanikuaktiivsuse ja ühistegevuses kaasalöömise valmisoleku kohta. Minu Eesti projekti raames juhib Praxis analüüsitoimkonna tööd. Käesolev analüüs põhineb Minu Eesti ideepangas oleva 2524 kirjalikul arutelukokkuvõttel.

„2009. aasta 1. mai inimeste jaoks oli konkreetsete asjade ärategemise, probleemide lahendamise jm kõrval veel sama oluline ka nende asjade koos tegemine.” – Maiu Uus

Analüüsis on tulemused ära toodud 36 teema lõikes alates kodanikuühiskonnast kuni majanduslanguse leevendamiseni. Iga teema puhul on määratletud käsitlemise sagedus, seotud märksõnad, probleemi mõõde, probleemide lahendajad ehk tegijad ja ressursid, mida peeti vajalikuks, et probleeme lahendada.

Olulisemad järeldused:

  • Kõikides Eesti piirkondades on olemas võimekus ja valmisolek panustada oluliste probleemide lahendamisse ja seda ressurssi tuleks senisest rohkem kasutada.
  • Eesti aktiivsed inimesed on valmis senisest enam võtma vastutust ja näitama üles initsiatiivi oma kogukonna või valla tasandi probleemide lahendamiseks.
  • Senisest enam tuleks tähelepanu pöörata väärtuste kujundamisele ja vaimsetele ressurssidele, mitte üksnes materiaalsetele või regulatiivsetele abinõudele.
  • Senisest enam on vajalik pakkuda rahastuse leidmiseks nõu ja tuge kohaliku tasandi ideede teostamiseks.

 

Joonis: Minu Eesti mõttetalgutel käsitletud teemad, mis on jagatud nendevaheliste seoste esinemissageduse põhjal nelja kategooriasse.

minu eesti

Vaata ka

Teeme ära 2009!
Minu Eesti ideepank