Tartu ja Lõuna-Eesti regiooni ettevõtted vajavad keskastme spetsialiste, kuid tehnilise rakenduskõrghariduse pakkumine on halvasti korraldatud. See tähendab, et tehnikaalase ettevalmistusega spetsialistide pakkumine ja nõudlus on vaja vastavusse viia. Uuring räägibki selle probleemi lahendamise võimalustest.

„Sobiva kvalifikatsiooniga tehnikaalast tööjõudu ei valmistata piisavalt ette“. – Tiina Annus

Ettevõtete tulevik on määratud vajalike oskuste või vähemalt õpihimuliste inimeste leidmisega. See näitab, kui oluline on õppeasutuste ja ettevõtete vaheline koostöö. Kõige enam vajatakse töötajaid mehaanika ja metallitöö, elektroonika ja automaatika, elektrotehnika ja energeetika, materjalitöötluse, ehituse ja logistika valdkonda.

Joonisel: Lõuna-Eesti regiooni teise ja kolmanda haridustasemega hõivatute jagunemine ametite pearühmade lõikes, 2003-2005 keskmine (THT – tehnikaharidusega tööjõud)

Louna_eesti_tehnikatoolised

Peale erialaste oskuste peaks rohkem tähelepanu pöörama ka mitmete üldoskuste õpetamisele. Tööelus läheb vaja tehnilisi, personaalseid ja sotsiaalseid oskuseid ning õigeid hoiakuid. Tehnilised oskused on näiteks baasilised tööoskused, töövõtted, suutlikkus kasutada töövahendeid jne. Personaalsete oskuste alla kuuluvad initsiatiiv, organiseerimisoskus, otsustusjulgus jne. Sotsiaalsed oskused on inimesel olemas, kui ta suudab teisi austada, inimestega suhelda ja teha meeskonnatööd. Õiged hoiakud töö edenemiseks on aga soov õppida, pidevalt oma oskusi ja teadmisi uuendada, enesehindamine, valmisolek muutusteks jne.

Spetsialiseerumisvõimalused tehnikaaladel peaksid olema enam vastavuses ettevõtete vajadustega. Ettevõtete vajadustele peaks muuhulgas vastama ka õppekohtade arv. Vajalikud lisatavad koolitusalad võiksid olla elektroonika ja automaatika ning elektrotehnika ja energeetika.

Rakenduskõrgharidusliku õppe ümberkorraldamiseks pakuti uuringu tulemusena välja seitse erinevat varianti, millest kõigil on oma plussid ja miinused. Uuenenud rakenduskõrghariduslikku õpet pakkuv õppeasutus peaks algusest peale oma identiteediga tegelema ja selgelt väljendama, keda õppima oodatakse. Lisaks on oluline, et õppeasutused ja ettevõtted teeksid omavahel tihedalt koostööd ning et õppejõud oleksid sobiva kvalifikatsiooniga.