Perioodil 2009-2014 toetati Euroopa Liidu struktuurifondide programmist „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ täiskasvanute tööalase koolituse kursusi riikliku koolitustellimuse kaudu (TTK RKT) Eesti kutseõppeasutustes ja kutseõpet pakkuvates rakenduskõrgkoolides. Seoses programmi lõppemisega 2014. aastal ning uue struktuurifondide rahastamisperioodi tegevuste kavandamisega tekkis vajadus TTK RKT protsessi sõltumatu välise hindamise järele, et selgitada välja, kas ja mil määral on TTK RKT planeerimise protsess olnud selle eesmärki silmas pidades asjakohane ja tõhus, ning kas protsessi on tõhusalt ning süsteemselt kaasatud kõik vajalikud osapooled. Lisaks TTK RKT kavandamise protsessi hindamisele vajati hindamise käigus sisendit selle kohta, kas ja mil määral oleks võimalik seda protsessi täiendada või edasi arendada, et koolituste planeerimine arvestaks senisest veelgi täpsemalt tööturu vajadustega.

Selleks analüüsiti erinevaid protsessi puutuvaid dokumente ning tehti pool-struktureeritud süvaintervjuud erinevate osapoolte esindajatega, kes olid kaasatud planeerimisprotsessi (Haridus- ja Teadusministeerium, majavälised partnerid ning õppeasutused). Tööd finantseeriti ESF programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ vahenditest.