Viimastel aastatel on toimunud põlevkivitööstuses kiire põlevkiviõli tootmisvõimsuste areng, mis kasvatab nõudlust põlevkiviressursi osas. Seoses kasvava põlevkivinõudlusega taotlevad Viru Keemia Grupp ja Kiviõli Keemiatööstuse OÜ põlevkivi kaevandamise luba Sonda uuringuväljal, et tagada piisav põlevkivi toore õli- ja keemiatööstusele.

Töös hinnati planeeritava Sonda põlevkivikaevanduse sotsiaalmajanduslikku mõju kaevanduse mõjupiirkonna elanikele, ettevõtlusele ning kohalikule arengule. Mõjupiirkonnana käsitleti ennekõike Sonda valda, sest planeeritav kaevandusala jääb suures osas Sonda valla maadele. Kaevanduse lähipiirkonda jäävad veel Rägavere, Lüganuse vald ja Kiviõli linn.

Piirkonda iseloomustavad demograafilised arengud, mis on omased kogu Ida-Virumaale – rahvastiku väljaränne, madal sündimus ja elanikkonna vananemine. 2013. aastal oli kaevanduse lähipiirkonnas (Sonda, Rägavere, Lüganuse vallad ja Kiviõli linn) elanike arv üle 11 000. Viimasel 10 aastal on piirkonna elanike arv vähenenud 17%, sealjuures enam on kahanenud laste ning tööealiste osakaal.

Kui mäetööstuse roll piirkonnas tööandjana suureneb, kasvab ka elanike kindlustunne piirkonna majandusliku arengu jätkumise osas. Ennekõike avardab Sonda kaevanduse avamine kohalike elanike töövõimalusi. Kaevandus annab täisvõimsusel tööd hinnanguliselt kuni 500 inimesele, nii oskustööliste kui ka spetsialistide ning juhtidena. Lisaks mõjutab kaevanduse avamine lähipiirkonna tööturu hariduslikku struktuuri, kuna täisvõimsusel töötamisel vajatakse ligi 100 inseneri ja juhti. Kaevandustegevus võib mõjutada ka kohalike elanike sissetulekut, kuna täna on lähipiirkonna keskmine sissetulek madalam kui mäetööstuse keskmine brutopalk, mis on viimastel aastatel kasvanud kiiremini võrreldes keskmise palga kasvuga.

Sonda kaevanduse avamisel kasvab lähipiirkonnas mäetööstuse rolli tööandjana. Lähipiirkonna tööhõive mäetööstuses võib kasvada 5–10%ni hõivest. Põlevkivitööstuse kaudne mõju kohalikule ettevõtlusele avaldub ennekõike läbi tarneahela. Põlevkivikaevanduse rajamise ning käigusoleku, aga ka sulgemise perioodil ostetakse sisse mitmesuguseid teenuseid lähipiirkonna ettevõtetelt. Kaevanduse avamine tähendab investeeringud piirkonna taristusse.

Kaevanduse töötamise perioodil kasvatab KOVde tulubaasi põlevkivikaevanduses hõivatud töötajate tulumaksu laekumine. KOVde tulubaasi laekub täiendav tulu füüsilise isiku tulumaksust, mis tuleneb nii otseste kui ka kaudsete töökohtade tekkimisest põlevkivikaevanduses ja seda teenindavates ettevõtetes. Teine oluline tulude allikas KOVdele on põlevkivitööstuse ettevõtete poolt makstavad ressursitasud – põlevkivi kaevandamisõiguse tasu ning vee-erikasutusest tulenev tasu. Prognoositud laekumine ressursitasudest kokku lähipiirkonna valdade tuludesse kasvab 4–5 korda võrreldes 2015. aastaga.

Kohalikud elanikud tõdesid, et põlevkivitööstus on pikka aega nende eluolu mõjutanud ja sellega ollakse juba harjunud, kuid mitte leppinud. Põlevkivitööstuse ettevõttes peaksid enam teavitama kohalikke elanikke Sonda kaevanduse asukohast ja jagama muud asjakohast infot. Teadmatusest võivad inimeste kartused ja hirmud olla suuremad.