Saare maakonna liikumisuuringu eesmärgiks oli kaardistada Saare maakonna elanikkonna seas peamisi liikumist takistavaid tegureid. Nende abil saab planeerida sekkumisi tõstmaks aktiivsust mitteliikuvate inimeste hulgas ning saada järjepidevamalt liikuma ka need, kes teevad seda harva või osalevad korra kuus spordiüritustel. Uuringu tulemusena valmis analüüs ning soovitused liikumisaktiivsuse parandamiseks Saare maakonnas.

Töö I etapis viisime läbi kirjanduse ja statistika ülevaate, mis kirjeldab Saare maakonna elanike liikumisega seotud näitajaid. Selgitasime välja, millised on Saaremaa ja Saare maakonna väikesaarte elanike liikumisharjumused ja sellega seotud näitajad. Samuti andsime ülevaate sellest, mis teaduskirjanduse ning teiste allikate sõnul mõjutab laste ja noorte, tööealiste ning vanemaealiste liikumisharjumusi – mis takistab ja mis motiveerib liikuma.

Töö II etapis viisime läbi viis fookusrühma intervjuud 12–86-aastaste Saare maakonna elanikega. Intervjueeritavate valimisel sai arvesse võetud, et võrdselt oleks esindatud eri soost inimesi ja erinevaid piirkondi.

Analüüsi tulemusena selgusid nii tegurid, mis võivad motiveerida Saare maakonna elanikke enam liikuma, kui ka asjaolud, mis võivad takistada nende sagedasemat liikumist. Tulemuste põhjal koostasime soovitused, kuidas Saare maakonna elanike kehalist aktiivsust tõsta. Soovitused puudutasid nii taristu arendamist, informatsiooni liikumist, koostööd erinevate organisatsioonidega kui ka liikuvust toetavate tegevuste planeerimist üldisemalt.

 

Foto: Kristina Mägi, Visit Saaremaa