Praxis panustab projekti, mille laiem eesmärk on leida lahendusi, et võidelda sisserändajate vastu suunatud rassismi ja ksenofoobiaga läbi lõimimisprotsessi. Oluline osa selles on kohanemisprogrammidel, mis peaksid tagama osalejate eduka kohanemise ühiskonnas. Lõimumisel ja kohanemisprogrammides tuleb arvesse võtta kõikide osapoolte põhiõigusi ja kohustusi. Seetõttu tuleb teavitada kohanemisprogrammide osalejaid nende õigustest ja kohustustest, õpetada neid ära tundma sallimatusest või vihast ajendatud käitumist ning andma infot seaduslikest võimalustest ennast kaitsta. Praxise ülesanne projektis on anda ülevaade Eesti kohanemisprogrammist, muuhulgas selle institutsionaalsest raamistikust, ülesehitusest, osalemistingimustest ja välismaalaste võimalustest saada infot oma põhiõiguste ja kohustuste kohta.

Projekti tulemusena valmib ülevaade Eesti kohanemisprogrammist, mis on sisendiks parimate praktikate kogumisele ja innovatiivsete meetodite väljatöötamisele kohanemisprogrammides, mis aitaksid võidelda rassismi ja ksenofoobiaga ning lõimida sisserändajad edukalt sihtriikide ühiskonda.