Rahvastiku hea tervis on aluseks kogu ühiskonna edukale funktsioneerimisele. Esmaseks kokkupuutekohaks inimeste ja tervishoiusüsteemi vahel on perearstid ehk esmatasandi tervishoid, millest sõltub suurel määral, kui kiiresti haiguste teke avastatakse, kui kiiresti ja efektiivselt alustatakse nende haiguste raviga ja milline on inimeste esmamuljed tervishoiusüsteemist. Praxis uuris Tallinna ja Harjumaa perearstide ja patsientide rahulolu perearstipraksiste tööga.

Selgus, et kõige otstarbekam on analüüsida perearstiabi osutamist lähtuvalt praksiste funktsionaalsetest tüüpidest: üksikpraksis, grupipraksis ja polikliiniku tüüpi praksis. Ressursside jagamine, nagu aparatuur, personal, ruumid jne, toimus grupipraksiste ja polikliiniku tüüpi praksiste vahel, ressursside jagamist ei toimunud üksikpraksistes. Kõige enam said perearstid kaasa rääkida ja otsustada üksikpraksistes majandamises ja kõige vähem või üldse mitte polikliiniku tüüpi praksistesse kuuluvad arstid.

Perearstid olid kõige enam rahul oma töös patsientide rahuloluga, kõige vähem aga oldi rahul perearstipoolse aktiivse kontakti otsimisel patsiendiga. Kõige olulisemaks peeti häid ravitulemusi ja kõige vähemoluliseks osutus nende arvates pere kuulumine samasse perearsti praksisesse.

Patsientide rahulolu hinnates selgus, et erinevate praksisetöö aspektidega olid kõige enam rahul grupipraksistesse kuuluvad patsiendid. Kõige olulisemaks pidasid nad perearstipoolset head suhtlemist ja nõustamist ning ravi kliinilisi tulemusi. Nii nagu arstidki, pidasid ka nemad kõige vähemoluliseks pere kuulumist sama arsti nimistusse. Joonisel on kujutatud patsientide rahulolu arstiabi kvaliteediga (allikaks Eesti Haigekassa).

arsti kval joonis

“Kõigi praksiste patsientidele oli oluliseim, et arst neid kuulaks ja nõustaks.” – Gerli Paat-Ahi

Edaspidi oleks oluline perearstiabi korraldusmudeleid võrrelda ravikvaliteediga (s.o kasutatud ravivõtted, uuringute kasutamine, edasisuunamine jms), rahakasutusega ja samuti tulemustasuga. Erinevate korraldusmudelite analüüs annaks väga olulise sisendi uue esmatasandi arengukava arendamisse, eriti kui võtta üle parimad omadused igast praksise tüübist ning leida kompensatsiooni mehhanismide puudustes.

Vaata ka

Perearsti nimistu piirsuurus

Perearsti tööjuhend

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus